Elvägen är enligt många den rätta vägen att välja för att minska beroendet av fossila bränslen. Det finns många aktörer som är väldigt positiva till detta. Men himlen är inte klarblå och alla tycker inte samma sak. Foto: WSP

I den här artikeln kommer vi fokusera på hur arbetet med elvägar fortskrider och lyfta fram en mängd bra effekter av en infrastruktur med elvägar och även presentera en hel del projekt som är igång. Men för att inte bli ensidig är det viktigt att poängtera att det absolut finns andra åsikter. Bland annat finns det de som tycker att det är onödigt att satsa på elvägar när vi redan har en elektrifierad järnväg och att vi borde lägga resurserna på att göra transporter lättare via just järnvägen. Men den debatten lämnar vi till en annan artikel och koncentrerar oss nu på elvägen av idag. Elvägen som teknikområde växer snabbt och går ut på att ladda elfordonen under färd. Detta sker då utan att fordonet behöver stanna för att laddas upp. Som bekant laddas elbilar generellt med el från laddstationer. Denna process är alltså överflödig på en elväg. Eftersom eldrivna fordon brottas med utmaningen att lagra energi för att kunna ta sig lika långt som exempelvis ett bensindrivet fordon. Idag skulle en elbil behöva ett batteri som väger minst 1000 kg för att kunna köra samma sträcka som en bensindriven kan på full tank. Självklart skulle elvägar där fordonets batteri laddas under färd revolutionera möjligheterna för eldrivna fordon och ge helt nya förutsättningar. När det gäller batteriets storlek så krävs ännu större för eldrivna lastbilar eller bussar. Upp till 8000 kg för att kunna ta sig 100 mil.

Vad händer just nu?

I början på juni invigdes det faktiskt en testanläggning för elvägar i Lund. Det är projektet Evolution Road som av Trafikverket fått i uppdrag att skapa en demonstrationsanläggning för elväger för att på allvar kunna ta tekniken in i framtiden. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i ett framtida fossilfritt transportsystem. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Målet är att under två års tid testa och skapa mer kunskap om elvägar, en klimatsmart teknik som gör det möjligt för elfordon att laddas från vägen under färd. Vid invigningen deltog bland andra energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman med ett förinspelat anförande. – För att vi ska nå klimatmålen är elektrifieringen av transportsektorn avgörande. Elvägar är en viktig del i arbetet att minska utsläppen, och Evolution Road kommer kunna ge viktig kunskap i arbetet framåt, sa energi- och digitaliseringsministern vid invigningen.

Klimatmål sannolikt inte möjligt

Enligt Sveriges klimatmål ska klimatutsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030. Det är sannolikt inte möjligt utan att elektrifiera vägtransporterna. De tester av elvägar som nu pågår i Sverige är ett första steg i att skapa en laddinfrastruktur som möjliggör skiftet till en elektrifierad och fossilfri fordonsflotta med minskade utsläpp. Trafikverket har investerat 84 miljoner kronor i satsningen i Skåne, av totalt 96 miljoner, för att skapa mer kunskap om teknologin, men också om drift, underhåll och miljöeffekter. – Trafikverket gratulerar i dag Elonroad och Evolution Road för det utmärkta arbete som har gjorts för att få denna testanläggning på plats och vi ser nu fram emot tester och analyser av denna mycket intressanta elvägsteknik. Detta är ett viktigt steg i arbetet mot morgondagens fossilfria transportsystem, sa Trafikverkets programansvariga för elektrifiering, Jan Pettersson. Projektet Evolution Road startade 2019 och pågår fram till och med 2022. Det första fordonet som testas är en elbuss från Solaris och den kommer att testköras på elvägen en vecka per månad. I anslutning till elvägen i Lund öppnar i sommar ett besökscenter.

Om tekniken

Den patenterade lösning som testas i Lund är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Laddningen kan ske både under färd och stillastående och fungerar med de flesta typer av fordon, till exempel personbilar, bussar eller tunga lastbilar – i stadsmiljö eller på motorväg. Energin överförs från laddskenor i vägen till fordonet via en avtagare som fälls ut under fordonet. Avtagaren får direktkontakt med laddskenorna, ett så kallat konduktivt system, vilket innebär en effektiv överföring av ström på upp till 300 kW från skenorna till fordonet. Laddskenan på vägen strömsätts i unikt korta meterlånga sektioner, vilket gör säkerheten hög eftersom den strömsatta delen alltid är täckt av själva fordonet.

Energimyndigheten positiva till elväg

På energimyndigheten anser man att elvägar kan minska beroendet av fossila bränslen och att Sverige ligger i framkant. Två tekniker för direktöverföring av el till tunga lastbilar har med framgång testats på allmänna vägar utanför Sandviken och vid Arlanda. Demoprojekten har gett värdefull kunskap för alla inblandade aktörer att bygga vidare på. Först ut i världen var ElvägE16, den luftledningsbaserade elvägen utanför Sandviken som invigdes sommaren 2016. Sedan dess har två olika hybridlastbilar kört nyttolast från industrin på den två kilometer långa demonstrationssträckan under en vecka i månaden.  Våren 2018 invigdes eRoadArlanda. En helt eldriven lastbil har därefter kört gods mellan Arlanda flygplats och postterminalen i Rosersberg. Fordonet laddas under färd via en elskena i vägbanan.   Båda elvägarna är de första i sitt slag. Sverige är världsledande inom området och demo-projekten har dragit till sig stort intresse internationellt. ElvägE16 är i drift till och med mars 2020 och eRoadArlanda avvecklas 2021.   Båda teknikerna har utvecklats enormt under processens gång. Energimyndigheten menar att det här är möjligt att göra ur rent teknisk synpunkt.   Arbetet med elvägar genomsyras av en helhetssyn. Med hållbarhet och minskad miljö- och klimatpåverkan i fokus. Visionen är att elektrifiera landets största godsstråk. Om 5 procent av det statliga vägnätet i Sverige elektrifieras blir det 500 mil. Det innebär att de fossila utsläppen från tunga godsfordon har potential att halveras.   Förstår kravbilden bättre   ElvägE16 och eRoadArlanda är en del i Trafikverkets förkommersiella upphandling för utveckling av elvägar. Demoprogrammet är utformat av Trafikverket tillsammans med Energimyndigheten och Vinnova. Trafikverket leder arbetet och teknikleverantörerna står för teknikutvecklingen. De äger också utrustningen och sköter nedmonteringen. Syftet är att samla in kunskap och erfarenheter. Teknikerna som har testats hade helt olika mognadsgrad vid start och konsortiebildningarna runt projekten ser olika ut, liksom finansieringen. Via forskning som löpt parallellt med elvägarna har utöver teknik, drift och underhåll även initiala samhällsmässiga, juridiska och ekonomiska frågeställningar fångats upp.   Demoprojekten bidrar med viktig kunskap till Trafikverkets elvägsprogram för hur tekniken ska utvecklas och implementeras på nationell nivå, när och om det fattas politiska beslut. Ytterligare två tekniker kommer att demotestas på Gotland och i Lund.   Trafikverket har också tagit beslut om en eller två pilotsträckor på vardera 2 mil. Det är en del av en storskalig utrullning av elvägar, och nästa etapp i den färdplan som stakats ut, berättar Mats Andersson, Trafikverkets projektledare för demoprojekten.   – Elvägar fungerar i verklig trafik, det är en erfarenhet som vi har dragit av de första två demoprojekten. Kostnaden är en bråkdel av att anlägga ny järnväg, och tar kortare tid att bygga. Men det är viktigt att påpeka att elvägen inte är en konkurrent till järnväg utan ett komplement, en möjliggörare för att få ned de fossila utsläppen och lyckas nå klimatmålen, säger han.