Beslut har fattats om vilka sökanden som har beviljats 2021 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag.
Naturvårdsverket har i uppdrag att fram till 2023 fördela bidrag för att genomföra åtgärder som syftar till att förbättra vattenmiljön. Sammanlagt fördelar Naturvårdsverket drygt 70 miljoner kronor till nya dagvattenprojekt under 2021-2023.
Beviljade ansökningar avser minskad spridning av mikroplast och andra dagvattenföroreningar från bland annat industriområden, centrum- och bostadsbebyggelse, vägar och även verksamheter som exempelvis konstgräsplaner.
Insatserna bidrar till ökad kunskapsspridning och i förlängningen till att nå följande miljökvalitetsmål:
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv
Giftfri miljö