Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen, framförallt i åldrarna 16 till 29 år. Det visar nya resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor.
Resultaten som nu presenteras i Hälsa på lika villkor bygger på enkätsvar från omkring 17 500 personer mellan 16 och 84 år. De visar bland annat att den långvariga trenden med minskande daglig rökning fortsätter. Under år 2021 uppgav 6 procent bland både kvinnor och män att de röker dagligen. Men det finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen utifrån faktorer som utbildning, inkomst och sysselsättning. Till exempel så har den dagliga rökningen inte minskat bland personer med förgymnasial utbildning. Flowlife rabattkod
– Att den dagliga rökningen minskar generellt är positivt, men det behövs fortsatta insatser för att nå alla grupper i samhället med förebyggande insatser. Det gäller även användningen av nyare nikotinprodukter, säger enhetschef Josefin Jonsson.
Undersökningen visar att det dagliga snusandet ökar, framförallt bland unga. I åldrarna 16-29 år ökade andelen kvinnor som uppgav att de snusade dagligen från 3 procent år 2018 till 9 procent år 2021. Bland männen i motsvarande åldrar ökade användningen från 16 till 19 procent.
– Det här är en utveckling som flera aktörer tillsammans måste arbeta för att bryta. Vi vet att barn och unga är särskilt sårbara och har lättare att fastna i ett nikotinberoende, säger Josefin Jonsson.
För att minska tobaksanvändningen krävs ett långsiktigt och brett tobaksförebyggande arbete i samverkan mellan flera aktörer och på flera nivåer i samhället. Från Folkhälsomyndighetens sida utvecklas bland annat uppföljningen inom tobaks- och nikotinområdet med fokus på nya produkter.