Att chefer i svenskt arbetsliv delar ledarskap är vanligare än man tror visar en rikstäckande undersökning från Arbets-livsinstitutet. Drygt 40 procent av ett urval till-frågade chefer i svenskt arbetsliv svarar ja på frågan om de formellt eller i praktiken delar sin chefsposition med någon eller några andra och därmed delar det övergripande ansvaret för verksamheten.
I studien Delat ledarskap i svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers inställning har forskarna frågat efter ett jämbördigt ansvarstagande, alternativt att man har mandat att både enskilt och tillsammans fatta beslut som rör hela ansvarsområdet. Studien bygger på intervjuer med 404 chefer i Sverige.
– Den höga siffran är ett uttryck för ett samarbetande svenskt arbetsliv bland chefer, säger Marianne Döös, en av forskarna bakom studien.
Fem procent av cheferna har ett samledarskap där ansvar, befogenheter, personal och alla uppgifter formellt innehas och sköts gemensamt av två hierarkiskt likställda chefer.
Delat ledarskap utövas av män och kvinnor i ungefär samma utsträckning. Det förekommer i hela arbetslivet, både inom offentliga och privata organisationer och branscher – och på olika chefsnivåer. Cheferna är i allmänhet positiva till delat ledarskap, cirka 20 procent har en negativ inställning till företeelsen.
– Delat ledarskap är inte ett fenomen som enkelt går att avgränsa. Dagens chefer har nära samarbeten i många olika konstellationer och runt varierande frågor. Förutom att det innebär svårigheter att särskilja dem som verkligen gemensamt delar hela ansvaret från dem som har ett nära samarbete så är det intressant att kunna konstatera den mängd av informella och formella samarbeten som pågår mellan chefer, säger Marianne Döös.
Källa: Arbetslivsinstitutet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanista rabattkod