Det digitala samhället har verkligen blivit vardag för de flesta i Sverige och stora delar av världen. Det skulle vara oerhört svårt för de flesta att slungas tillbaka typ 35 år i tiden då räkningar betalades manuellt, telefonin var fast, teveutbudet minimalt och VHS-spelare en självklar attiralj i varje hem.

Det är faktiskt inte så länge sedan vi fortfarande stod i kö till en bankomat för att kolla saldot på bankkontot eller dejtingsugna människor faktiskt satte in en annons i tidningen för att hitta en livskamrat. Den här utvecklingen är något som påverkar alla, privatpersoner, företag och myndigheter. Digitaliseringen är här och nu, så inleds den rapport som Visma ligger bakom och som fått det passande namnet ”Det digitala samhället”. Det är lärorikt och faktiskt nyttigt att stanna upp lite mitt i den digitaliserande utvecklingen för att fundera på vad som faktiskt händer och hur det händer och ett gott underlag för den typ av funderingar är just den nämnda rapporten. Här tänkte vi plocka russinen ur kakan och presentera lite av de mest spännande och uppseendeväckande resultateten som framkommer i Det digitala samhället. Precis som man skriver i rapporten påverkar den digitala utvecklingen inte bara företag och myndigheter utan i allra högsta grad även samhället, Sverige och invånarna. Men som vi kommer att titta på lite längre fram i denna artikel så behandlas i rapporten även framtiden, man ställer sig helt enkelt frågan: hur digitala vill myndigheter, företag och befolkningen egentligen bli? Som sagt, vi tittar på det något senare.
I maj 2017 släppte regeringen sin digitaliseringsstrategi. Fem områden är prioriterade: digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att dra fördel av digitaliseringens möjligheter.
Det är onekligen en hög ambitionsnivå men vad tycker vi om detta och hur ser vi på nuläget och framtiden?
Rapporten bygger på två omfattande statistiska undersökningar: en Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 personer i ledningspositioner inom svenska organisationer.

Viktigt att hänga med
Att hänga med i digitaliseringen är något som en stor del av befolkningen anser vara av vikt och det främst för att förenkla vardagen och att kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Sex av tio tycker också att de är mer eller lika digitala jämfört med andra. Samtidigt som majoriteten av svenskarna är positiva till den digitala utvecklingen ser hela 98 procent hinder för vissa samhällsgrupper att hänga med. Framförallt anses digitaliseringen utmanande för de äldre, det menar 88 procent.
När det kommer till hur myndigheter och företag ser på den digitala kompetensen inom organisationen anser en majoritet att kunskapen ligger på en medelhög nivå. Fler än åtta av tio verksamheter uppger också att deras satsningar på digital kunskap kommer att öka. Det är främst kompetenser inom digital rådgivning, datasäkerhet och dataanalys som behöver rekryteras framöver. Betydligt er organisationer tror att de kommer att nyanställa (22 procent) snarare än att säga upp personal (fyra procent), som en följd av digitaliseringen. Fyra av tio organisationer inom offentlig sektor tror att investeringar i mjukvara kommer att öka mer än de i personal. Cocopanda rabattkod
Befolkningen ser positivt på att ytterligare digitalisera kontakten med olika samhällsfunktioner. Det är främst en ökad digitalisering av kontakterna med myndigheter som efterfrågas. Men även vårdkontakten skulle kunna bli mer digital. Det menar närmare fyra av tio, som gärna ser att till exempel recepthantering och tillgång till journaler sker mer digitalt framöver.

Individens digitala utveckling
Rapporten lägger stor vikt vid huruvida befolkningen tycker det är viktigt att man hänger med i utvecklingen och det visar sig att flesta tycker att det är viktigt och det är ganska många som anser sig hänga med bra. Drygt var fjärde anser att de faktiskt är mer digitala än genomsnittet. Att man vill hänga med i utvecklingen handlar till stor del om alla de spännande innovationer som digitaliseringen för med sig. Dessa vill stora delar av befolkningen alltså inte missa. Föga överraskande skiljer sig resultaten är om man jämför olika åldersgrupper. Att den yngsta åldersgruppen, 18 till 29 år, till så hög grad som 38 procent anser sig var mer digitala än genomsnittet är inte så konstigt eftersom de i mångt och mycket är uppvuxna i en digital tidsålder. Lika lie överraskar såklart det faktum att personer i åldrarna 60 till 74 har lite mindre digitalt självförtroende i stort. I den gruppen är det 13 procent som anser sig vara en fena på det digitala.
Sex av tio svenskar anser att det är viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen. Anledningarna skiljer sig åt, men 28 procent tycker att de både ökar sin kompetens
i arbetslivet och att de blir effektivare. Bland yngre personer är det betydligt fler som anser att digitaliseringen är viktig för privatlivet.
Men det finns fler skäl till att hänga med i den digitala utvecklingen. Nästan var femte svarar att det är av vikt att hålla sig uppdaterad på den senaste tekniken för att enklare kunna ha kontakt med myndigheter och företag. Högst är siffran i åldersgruppen 60–74 år.
Närmare hälften av befolkningen är positiv till den digitala utvecklingen som sker i samhället idag. Endast var tionde person är uttalat negativ. Många tycker att den största fördelen med digitaliseringen är alla spännande innovationer i form av nya produkter och tjänster. Det svarar närmare var tredje person. Nästan lika många anser att deras privatliv förenklas och att de blir mer effektiva.
Bland de 12 procent som är negativt inställda till digitaliseringen är den främsta anledningen att utvecklingen anses innebära en ökad stress. Närmare var femte tycker också att det är tidskrävande att lära sig nya digitala verktyg. 97 procent av befolkningen är även av åsikten att digitaliseringen kan innebära utmaningar för vissa grupper i samhället, främst för äldre personer och nyanlända.

Digitala organisationer
Det finns planer på rejäla satsningar inom den interna digitala kompetensen bland företag och myndigheter som kommer att ske de närmsta tre åren. Men det sker inte helt utan orosmål på den digitala svenska himlen eftersom det råder en osäkerhet hur satsningen kommer att påverka personalstyrkan. Det finns inga självklara svar för hur det kommer bli framöver. Kommer det att resultera i nyanställningar eller uppsägningar? Det vet man enligt undersökningen inte än. Satsningarna tycks till stor del handla om administrativa processer och IT-säkerhet. Åtminstone är dessa områden prioriterade.
Svenska organisationer anser att den digitala kompetensen internt håller en medelhög nivå. De är också öppna för att satsa mer på att höja kunskapen internt. Fler än åtta av tio verksamheter uppger nämligen att deras satsningar på digital kompetens kommer att öka de närmaste tre åren. Bland små och medelstora företag är siffran lägre (74 procent), medan stora företag (86 procent) och verksamheter inom offentlig sektor (86 procent) är de som kommer satsa mest. Ingen av de tillfrågade organisationerna tror att investeringarna i digital kunskap kommer att minska framöver. cocopanda rabattkod
Fyra av tio organisationer i landet tror att investeringarna i personal kommer att öka mer än investeringarna i mjukvara under det närmsta året. Samtidigt siar så många som var tredje organisation
om motsatsen, nämligen att de kommer att lägga mer pengar på mjukvara jämfört med personalkostnader. Det är främst i offentlig sektor som de ekonomiska satsningarna på mjukvara beräknas överstiga investeringarna i personal framöver. Närmare fyra av tio uppger detta.

Uppkoppling
Sveriges befolkning, företag och offentlig sektor ser övervägande positivt på digitaliseringen. Allmänheten efterfrågar ökad digital kontakt både med offentlig sektor, som myndigheter och vården, samt inom handeln. Digitaliseringen får även tummen upp ur miljösynpunkt.
Allmänheten ser stor potential i att digitalisera kontakten med olika samhällsfunktioner. Främst vill man ha mer digital kontakt med myndigheter. Det svarar nästan varannan svensk (46 procent). Även kontakten med vården får gärna bli mer digital, men också interaktionen med företag och handeln. Vad gäller offentlig sektor toppar skattedeklaration, e-handel, pension samt kontakt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan listan över områden där många helst ser en ökad digital kontakt.
Svenska folket vill gärna ha er innovationer och lösningar som kan förbättra deras shoppingupplevelser. I första hand efterfrågas digitala kvitton, det svarar er än var tredje person. Många vill också kunna använda mobilen mer när de handlar, till exempel för att betala med eller få erbjudanden. Även personligt skräddarsydda butikserbjudanden och anpassade priser utifrån kundprofil hamnar högt upp på listan. Men samtidigt är inställningen till att lämna ut personliga data, till exempel sin sök- eller köphistorik, inte enbart positiv. Fyra av tio ser negativt på att lämna ut sådan data, medan 53 procent är positiva under förutsättningen att de själva får bestämma vem de får erbjudanden ifrån.
Digital transformation är ett effektivt verktyg för att spara på jordens resurser och minska utsläppen. Allt från mindre pappersanvändning till digitala kommunikationslösningar som minskar resandet gör att vi belastar miljön och klimatet mindre. De allra flesta svenskar tycker att digitaliseringen är positiv ur miljösynpunkt.

Framtidens digitaliserade värld
Det finns en även hel del oro över den digitala utvecklingen. Vad kommer egentligen den digitaliserade framtiden att bära med sig när det gäller arbetstillfällen och för samhället i stort. Det vet vi såklart inte i dag då alla stora förändringar har medfört förändringar som varit svåra att förutse. Rapporten visar på att det finns en del förändringar som man dock kan förutse i viss mån. Här är några av rapportens företeelser.
Digitaliseringen kommer på allvar ta över handeln framöver. Det handlar inte längre enbart om webb-shoppar och appar, utan om att individanpassa shoppingen på innovativa sätt med hjälp av ny teknik. Genom att till exempel erbjuda upplevelser både virtuellt och på fysiska platser, uppmuntras kunden till köp. Konsumenter kommer se det som självklart att kommunikation och erbjudanden är anpassade efter just dem och att de riktar sig till just deras profil och unika behov.
Personalen är redan idag den allra viktigaste resursen för en organisation och i många verksamheter även den mest kostsamma. I framtidens kunskapsintensiva organisationer är effektiva, digitala HR-processer en förutsättning för framgång. Det gäller allt från rekrytering och bemanning till att kunna fatta snabba, korrekta beslut baserat på data från lönesystemet.
Ständigt uppkopplade och teknikvana medborgare förväntar sig att offentlig sektor ska erbjuda digitala tjänster som kan användas dygnet runt. Gemensamma digitala lösningar kan komma att överbrygga de skillnader i utbudet av digitala tjänster som idag finns mellan kommunerna.
Andelen medborgare som behöver vård och service växer, vilket innebär att offentlig sektor måste hitta sätt att effektivisera arbetssätt och tjänsteutbud. Ny intelligent teknik börjar göra sitt intåg inom offentlig sektor och som medborgare kan man få digital hjälp med allt mer komplexa ärenden.

Resultat från undersökningen i urval

Så digitala anser den svenska befolkningen att den är
Jag är mer digital än genomsnittet 26 %
Jag är lika digital som genomsnittet 50 %
Jag är mindre digital än genomsnittet 21 %
Vet ej 3 %

Viktigaste anledningen för privatpersoner att hänga med i den digitala utvecklingen

För att förbli kompetenskraftig i arbetslivet 28 %
För att bli mer effektiv 28 %
För att kunna kommunicera med vänner och familj 21 %
För att kunna integrera med företag och myndigheter 16 %

Detta vill allmänheten ska digitaliseras ännu mer inom sjukvården de närmaste tre åren
Recepthantering 61 %
Tillgång till journaler 57 %
Remisser och liknande 51 %
Rådgivning och enklare hjälp 44 %
Diagnostisering 22 %

I de här kontakterna önskar svenska befolkningen se en ökad digitalisering
Kontakten med myndigheter 46 %
Kontakten med sjukvården 38 %
Kontakten med företag 29 %
I butikerna jag handlar 26 %
Kontakten med skola 20 %

Vilken är den främsta anledningen till att du är positiv till digitaliseringen?
Digitaliseringen för med sig fler spännande innovationer 31 %
Digitaliseringen förenklar mitt privatliv 28 %
Digitaliseringen gör det enklare för människor att kommunicera 15 %
Digitaliseringen förenklar mitt arbete 14 %
Digitaliseringen minskar kunskapsklyftorna i samhället 8 %

Inom vilka områden, kopplat till statliga organisationer och myndigheter, skulle du önska att kontakten skedde mer digitalt?
Skattedeklaration 37 %
E-handel 26 %
Pension 25 %
Arbetsförmedlingen och försäkringskassan 25 %
Miljöfrågor, energi och transport 22 %
Samhällsbyggnad och bostäder 22 %
Infrastruktur, trafik och kommunikationer 22 %
Utbildning, skola och CSN 21 %
Folkhälsa. Vård och omsorg 21 %

Vilka av följande digitala lösningar/innovationer skulle du vilja se för en bättre shoppingupplevelse i framtiden?
Digitala kvitton 24 %
Större användning av mobilen när jag handlar 29 %
Personligt anpassade butikserbjudanden 21 %
Personligt anpassade priser 17 %
Interaktivt provrum/VR rum 16 %
Digital personal shopper 5 %

Vilka av följande administrativa processer tror du att ni har automatiserat på din arbetsplats inom 3 år?
Inkommande fakturor 63 %
Utgående fakturor 59 %
Inkommande fakturahantering 54 %
Tidrapportering till lön 52 %
Arbetsflöde 51 %
Automatisk betalning från betalningsförslag 45 %
Reseräkning till lön 41 %

Vad kan kommunen göra för att ni ska kunna bli mer digitaliserade inom organisationen?
Satsa på kompetensfrämjande åtgärder 28 %
Subventionera satsningar som gynnar digitaliseringen 23 %
Investera i infrastruktur 16 %
Annat 3 %
n