Var fjärde svensk känner ekonomisk oro. Kvinnor är mer oroliga än män och var femte kvinna anser sig inte ha tillräckliga kunskaper för att fatta de bästa besluten om sin ekonomi. Det visar en undersökning Handelsbanken låtit opinionsinstitutet Novus genomföra.   ”Intressant är att skillnaderna består oavsett inkomstnivå. Här finns ett kunskapsgap att fylla, och för många förmodligen stora möjligheter att stärka sin ekonomi”, säger Linda Haraké, hållbarhetsansvarig för sparande och pension på Handelsbanken. Foto: Mikhail Nilov

Kvinnor med högre inkomster nämner ränteläget, inflation och börsens utveckling som skäl för sin oro. Även om löneskillnaderna minskat tjänar kvinnor fortfarande 90 procent av mäns lön. Kvinnor sparar också i snitt 800 kronor mindre än män per månad och kvinnors totala pensioner uppgår till 70 procent av männens, vilket motsvarar i snitt 7300 kronor mindre i pension per månad.  ”Kvinnors större oro kan höra ihop med att de generellt har lägre inkomster, och är mer utsatta för oväntade utgifter och ett högre prisläge. Men det kan också bero på att män traditionellt ansvarat för hushållets ekonomi. Kunskap är avgörande för att kunna känna trygghet, göra upplysta val och långsiktigt stärka sin ekonomiska ställning”, säger Linda Haraké. 

Finansiell kunskap viktig för god ekonomi

Tre av fyra tillfrågade upplever att de har tillräcklig finansiell kunskap för att fatta välgrundade ekonomiska beslut. Men var sjätte uppger att de inte har det och bland kvinnor är det än fler, hela 20 procent, som inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att fatta de bästa besluten kring sin ekonomi.   ”Bland män som tjänar över 40 000 kronor i månaden är det bara tre procent som säger sig sakna kunskap, bland kvinnor i samma inkomstgrupp 16 procent. Här finns ett kunskapsgap att fylla, och för många förmodligen stora ekonomiska vinster att göra”, säger Linda Haraké. Goda kunskaper om ekonomi ger förutsättningar att fatta långsiktigt hållbara ekonomiska beslut. Det ger en trygghet och kontroll här och nu, beredskap för oförutsedda händelser och utrymme för framtida drömmar. ”Kanske har de senaste årens kärvare ekonomi fört med sig något gott. Vi märker att alltfler söker kunskap och råd kring planering av sin ekonomi. Vi vill hjälpa våra kunder att enkelt fatta goda beslut som lyfter vardagsekonomin, sparandet, boendet eller pensionen. En bättre ekonomi ger dessutom större frihet och trygghet”, säger Lena Engberg, private banking rådgivare på Handelsbankens kontor Uppsala City.

Spargapet minskar men mer krävs för en jämställd ekonomi

Från 2020 till 2023 har Handelsbanken arbetat för att minska spargapet och skapa bättre förutsättningar för kvinnors sparande. Spargapet har under denna period minskat från drygt 1100 kronor per månad till 800 kronor per månad i skillnad mellan vad kvinnor och män sparar*. Det motsvarar omkring 245 000 kronor om man räknar med fem procent avkastning över 30 år.

Nytt jämställdhetsmål införs – stärkta kunskaper för bättre finansiell hälsa

Handelsbanken kommer fortsätta verka för bättre förutsättningar för kvinnors sparande och ekonomi. Banken inför därför ett nytt jämställdhetsmål, ett kunskapsmål som sätter fokus på finansiell hälsa och val i vardagsekonomin som får stora ekonomiska konsekvenser. Det nya målet börjar gälla från 2024 och kommer att utvärderas 2026.

Fem tips för att stärka din finansiella hälsa

1. Klara tuffa tider med en buffert Har du en buffert på två månadslöner efter skatt för att klara tillfälligt inkomstbortfall eller oplanerade utgifter? Om inte, spara fem procent av din lön efter skatt, gärna tio procent tills du nått dit. Har du en osäker inkomst eller små marginaler kan det vara bra med en större buffert. Buffertsparande görs bäst på ett sparkonto, så att du kommer åt pengarna och vet hur mycket du har tillgängligt om behov uppstår.

2. Ta kontroll över vardagsutgifter Gå igenom hur dina inkomster och utgifter ser ut. Titta på alla utgifter under en månad. Kanske har du något abonnemang som du inte utnyttjar? Kanske kan du byta leverantör för att sänka kostnaderna?

3. Försäkringar för en trygg privatekonomi Förvänta dig det bästa, men förbered dig för det värsta. Med rätt försäkringar kan du se till att livet för din familj ändå kan fortsätta utan ekonomisk osäkerhet om du inte kan arbeta på grund av en olycka eller långvarig sjukdom.

4. Ta inga lån som riskerar din ekonomi över tid Hör av dig till din bank för att få hjälp att räkna på vilken lånenivå som passar din ekonomi och är långsiktigt hållbar. Se över vilka lån du har och se om du får bättre erbjudande om du samlar dina åtaganden.

5. Regelbundet sparande ger frihet att göra aktiva val i livet Pensionsspara, bospara, barnspara – bestäm vilket sparande som är viktigast för dig just nu. Spara minst fem procent av din lön efter skatt till ditt framtida boende, eller lika mycket till din framtida pension så att du kan få en pension på 80 procent av din slutlön. Om du kan, spara minst halva barnbidraget till barnets första bostad.