Det har skrivits massor av artiklar om att driva eget företag och det finns en uppsjö av tidningar och sajter som vänder sig till just företagare. Det är inte så konstigt eftersom en halv miljon av landets befolkning faktiskt är just egna företagare, alltså har det egna företaget som huvudsaklig sysselsättning.

Gruppen företagare växer dessutom varje år och det beror såklart på att såväl arbetslivet som samhället ständigt förändras. Ungefär 70 000 företag startas varje år och en företagare jobbar i snitt en dag mer i veckan än en vanlig anställd. Eftersom så många är egenföretagare är det såklart av stort intresse att på något sätt ta tempen på gruppen och se hur företagare egentligen mår. Mer om det lite senare i artikeln då vi ska titta närmare på det.
Men först lite om vad företagande faktiskt är och vilka myter det finns runt att driva egen verksamhet. Till att börja med kan man konstatera att inget företag är det andra helt likt så förutsättningarna är olika. Ingen tvekan om det. En vanlig åsikt är att det är mer tryggt att ha en anställning jämfört med eget företag. Men det är ingen sanning som gäller alla utan endast en del. För i trygghet ligger även värdeord som utveckling och möjlighet att förverkliga sig själv. Det finns dessutom en arbetslöshet och mer och mer otrygga anställningar som ska ställas i kontrast till att vara egenföretagare. Med disciplin och hårt arbete finns det stora möjligheter att faktiskt ha ett tryggare liv än som anställd. Är du egen kan du själv påverka din framtid genom att skaffa fler kunder och fler samarbeten något du kanske vill men inte får som anställd. Å andra sidan finns det en del som hävdar att företagare kommer att lyckas om de brinner för sin idé. Inte riktigt sant förstås eftersom omvärlden, det vill säga kunderna, också bör gilla idén för att företaget ska gå bra. Det är tillochmed så att det kan vara bra att inte älska sin idé eller vara för mycket eftersom det kan ge en ett visst tunnelseende. Bättre att vara lyhörd för omgivningens önskemål och vara beredd att ändra i grundplaner för att möte efterfrågan. Det går att hitta många personer som förstört sin ekonomi för att de ansett att deras verksamhet är så bra men att kunderna bara inte fattar hur bra den är. Att hålla kunden i fokus är alltid att föredra även om det absolut inte är fel att brinna för det man gör. Det är faktiskt en förutsättning i många fall.

Mycket pengar för att dra igång
Många tror att det behövs väldigt mycket startkapital för att starta företag men det är inte riktigt sant. Visst finns det många affärsidéer som kräver anskaffningskapital men långt ifrån alla gör det. Man brukar inom idrotten säga att motivation slår klass. Inom företagande gäller många gånger tesen kreativitet slå pengar. Även om ett stort startkapital är att föredra framför ett litet finns det de som faktiskt anser att det är bra för ett företag att bygga upp verksamheten med små medel för att grunden ska bli rätt och välkomponerad. Det finns exempel på ekonomiska utmaningar som resulterat ypperliga affärsidéer tack vara smarta lösningar.
Inte är det heller helt nödvändigt att företaget växer, även om det är trevligt och kul. Att låta tiden gå för att lära sig under resans gång är inte fel och är företaget välmående behöver det ju inte erövra hela världen.
Innan vi fördjupar oss på hur företagare mår vill vi gärna ge några konkreta anledningar till att starta eget företag:

Man blir sin egen chef
Att ingen annan bestämmer vad man ska göra och hur man ska göra på jobbet är väldigt befriande. Det mål du sätter upp är det du själv som avgör vägen till. Sen är det självklart så att du själv måste stå till ansvar för dina beslut och dina resultat och det passar främst entreprenörer.

Möjlighet att arbeta med sitt eget intresse
Kanske gör du idag något som du inte känner engagemang i. Ett jobb som måste göras för att få mat på bordet ungefär. En stor fördel med att vara egen företagare är att man bestämmer själv vad man ska arbeta med. Kanske finns det ett behov inom något av dina egna intresseområden eller någon hobby du pysslar med och redan är väldigt kunnig i. Om inte annat lär du få ett intresse för det du väljer att satsa på. Stor skillnad mot att vara anställd.

Stimulerande
Det är väldigt stimulerande att se sina idéer fungera och följa sitt eget företags utveckling. Visst kan det finnas massor av problem på vägen men är du entreprenör lär stimulationen över företaget vara högre än oron för hindren.

Egna tiden
Som företagare äger du själv din tid. Antagligen kommer du att jobba minst lika mycket om inte mer men du gör det för dig själv och inte någon annan. Det är du som avgör vilka mål och därmed vilken arbetsprestation som krävs. Ansvar för sin egen tid är väldigt tillfredsställande.

Med rätt idé kommer pengarna
Det finns absolut många företag som startar för att gå i konkurs något år senare och det finns många egenföretagare som kämpar för att få ihop till lön och skatter. Men det finns också många småföretag som tjänar riktigt mycket pengar och då kan man såklart välja att satsa på att få företaget att växa ytterligare eller att plocka ut rejält med pengar. Med rätt affärsidé och attityd kan du komma långt. Även om du väljer att sikta galet högt så börja med ett steg i taget. Inget fel i att ha stora drömmar men var realistisk och var beredd att arbeta hårt så kanske drömmen tillslut slår in.

Hur mår då företagaren
Många företagare väljer ibland att avstå egen lön för att kunna betala anställdas lön och som nämnts tidigare i den här texten jobbar företagaren i snitt en dag mer i veckan. Att styra över sin egen tid en av de vanligaste drivkrafterna att starta eget. Det finns såväl solskenshistorier om företagare såväl som rena skräckexemplen. Hur dessa personer bakom alla småföretag egentligen mår är inte lika väldokumenterat som företagens villkor och näringslivets utveckling. Men Sociologiska Institutionen vid Umeå̊ Universitet som bedriver forskning om småföretagares villkor såväl som välbefinnande och livstillfredsställelse hos den svenska befolkningen tillsammans med organisationen Företagarna har genomfört en unik studie bland drygt 1 200 företagare för att öka kunskapen om Sveriges företagare och samtidigt bidra till forskning om företagares välbefinnande. Det har resulterat i en rapport som belyser hur nöjda företagare är med livet i stort, men inte minst hur tillfredsställda de är med sin familj och sina nära relationer, privatekonomi, hälsa, fritid och sitt eget företagande. Och resultatet därifrån har presenterar vi i korta drag här.
 Företagare mår överlag bra. De mår något bättre på fritiden än på jobbet. Äldre företagare mår betydligt bättre än yngre företagare och denna grupp är även mer nöjda med sitt liv som helhet. Det går inte
att utläsa någon skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till deras mående på jobbet. Dock mår männen lite bättre än kvinnorna på sin fritid.
Företagare som har en hög umgängesfrekvens med släkt och vänner mår bättre än företagare med en låg umgängesfrekvens. Företagare som är singlar är mindre nöjda med livet och mår sämre på fritiden jämfört med de företagare som har en partner. Däremot mår inte singlarna sämre på jobbet.
Olika personlighetsdrag har en koppling till hur nöjda företagare är med livet. Ju mer emotionellt stabila, utåtriktade, samvetsgranna och ärliga/ödmjuka företagare är desto högre är deras livstillfredsställelse. Öppenhet och vänlighet har dock inget samband med företagares livstillfredsställelse.
Företagare är generellt väldigt nöjda med sitt företagande. Av sex olika livsdomäner är företagare endast mer nöjda med familj/nära relationer. Företagare är minst nöjda med sin hälsa.
När företagare bedömer livet i sin helhet, tycks tillfredsställelse med företagandet och fritiden vara de enskilt viktigaste faktorerna i denna bedömning. Dessa faktorer är viktigare än hur tillfreds de är med sin hälsa, familj och privatekonomi.
Företagare upplever mest glädje i stunden när de har kontakt med sina kunder, däremot är administration och kontakt med myndigheter inte lika glädjefyllt. Vi ser liknande mönster när företagarna får bedöma olika aktiviteter i sitt företagande. De är mest nöjda med sin kärnverksamhet samt kontakt med anställda och kunder. Minst nöjda är de med administration och myndighetskontakter.
Majoriteten av företagare jobbar mycket, mer än 40 timmar per vecka. Dessa företagare mår lite sämre än företagare som jobbar färre antal timmar. Vi ser också att företagare som spenderar mycket tid på administration och myndighetskontakter mår sämre än företagare som spenderar mindre tid på dessa aktiviteter.
Hög omsättning är inte kopplat till högre välbefinnande bland företagare – däremot är lönsamhet det. Företagare vars företag gick med vinst senaste året är mer tillfreds med livet och mår bättre både på jobbet och fritiden.
Företagare som har företag med hög omsättning är mer nöjda med sin ekonomi men upplever samtidigt lägre autonomi och högre tidspress vilket drar ner deras välbefinnande. Det tycks alltså finnas både fördelar och nackdelar med att driva ett stort företag.
Företagare utan anställda mår något bättre både på jobbet och fritiden än de företagare som har anställda, detta tycks bero på att soloföretagare upplever högre autonomi och lägre tidspress.

Appendix från rapporten

Bakgrundsfråga Svarsalternativ Svarsfördelning

Kön Man 74 %
Kvinna 26 %

Ålder företagare 16–44 år 7 %
45–54 år 23 %
55–64 år 38 %
65+ år 32%

Antal anställda Soloföretagare 40%
1–4 anställda 30 %
5–9 anställda 13 %
10–19 anställda 8 %
20+ anställda 8 %
Omsättning 0 – 499 999 kr 18%

500 000 – 999 999 kr 13 %
1 000 000 – 1 999 999 kr 19 %
2 000 000 – 4 999 999 kr 16 %
5 000 000 – 9 999 999 kr 10 %
10 000 000+ kr 24 %

Företagsform Aktiebolag 81 %
Annat 19 %

Län Blekinge län 2 %
Dalarnas län 7 %
Gotlands län 1 %
Gävleborgs län 2 %
Hallands län 3 %
Jämtlands län 2 %
Jönköpings län 3 %
Kalmar län 3 %
Kronobergs län 3 %
Norrbottens län 4 %
Skåne län 11 %
Stockholms län 19 %
Södermanlands län 3 %
Uppsala län 3 %
Värmlands län 2 %
Västerbottens län 4 %
Västernorrlands län 3 %
Västmanlands län 2 %
Västra Götalands län 18 %
Örebro län 1 %
Östergötlands län 5 %

Bransch
Byggindustri 12 %
Energi & miljö (el, gas, vatten, recycling) 3 %
Fastighet 3 %
Företagstjänster 16 %
Handel 12 %
Hotell & restauranger 2 %
Information & Kommunikation 9 %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 %
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14 %
Konsumenttjänsteföretag 7 %
Kredit & försäkring 0%
Personliga & kulturella tjänster 2 %
Tillverknings- och utvinningsindustri 13 %
Transport & magasinering 3 %
Utbildning 2 %
Vård och omsorg 2 %

n