Att livsmedel är en stor del av människans påverkan på jorden råder det ingen tvekan om. Med alla de människor som lever och verkar på vår planet blir den sammantagna konsumtionen av livsmedel såklart gigantiskt.

Enligt Naturskyddsföreningen är en tredjedel av hushållets klimatpåverkan från maten och största delen av utsläppen kommer från konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Med det i åtanke är det alltid spännande att ta del av initiativ från livsmedelsbranschen som för hållbarhetsarbetet framåt. Som med Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest som nyligen firade att de funnits i två år. I en utvärdering av Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest svarar över 30 procent av de anslutna företagen att manifestet har påverkat deras hållbarhetsarbete i stor utsträckning. Nu siktar Livsmedelsföretagen på att få ännu fler livsmedelsproducenter, i synnerhet små och medelstora, att ansluta sig.  Den 19 maj 2019 lanserade bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett gemensamt hållbarhetsmanifest för livsmedelsindustrin, i närvaro av bland annat näringsminister Ibrahim Baylan. Från start var cirka 40 företag anslutna – två år senare har totalt 91 företag åtagit sig att leverera på minst ett av manifestets fem åtaganden. De anslutna företagen utgör tillsammans lejonparten av den svenska livsmedelsindustrin sett till antalet anställda och omsättning.  Livsmedelsföretagen har nu följt upp manifestet med en utvärdering bland de anslutna företagen. Syftet med utvärderingen var dels att samla in data över företagens framsteg, dels att få reda på hur de ser på manifestet och hur det kan utvecklas och förbättras. 100 procent av de svarande företagen säger att de fem åtagandena är aktuella – 3 av 4 säger att de är aktuella i ”mycket stor utsträckning”. 3 av 4 företag säger också att manifestet har ökat deras engagemang i hållbarhetsfrågor, och 31 procent anger att manifestet har påverkat deras hållbarhetsarbete i stor utsträckning.  Ett av företagen som har varit anslutet ända från början är Coca-Cola European Partners, som bland annat har produktion i Jordbro utanför Stockholm och under 2020 som första land i koncernen gick över till 100% återvunnen PET i sina förpackningar. Sofie Eliasson Morsink är vd, och hon ser manifestet som ett värdefullt verktyg i hållbarhetsarbetet. Anslutna företag har kommit långt i att uppfylla manifestets mål. Av de anslutna företagen har samtliga påbörjat arbetet för att nå målet inom åtagandet ”En fossilfri industri”. 9 av 10 företag arbetar idag för att nå målet inom åtagandet ”Halvera matsvinnet”, och nästan lika många jobbar nu för att uppfylla målet inom åtagandet ”Materialåtervinningsbara förpackningar”. 45 av 47 deltagande företag anslutna till åtagandet ”Goda villkor i leverantörsled” har tagit fram en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i leverantörsledet. 34 av 40 deltagande företag anslutna till ”Effektivare vattenanvändning” har genomfört en kartläggning av sin vattenanvändning och 24 av 40 anslutna företag har tagit fram effektiviseringsmål. Manifestet i korthet Manifestet bygger på fem hållbarhetsåtaganden som Livsmedelsföretagens medlemmar kan ansluta sig till. Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och tillhandahålla relevant information om företagets del av åtagandet. Att livsmedel är viktigt och en stor del av den omställning vi har framför oss förstår man snabbt om man söker på hållbarhet och livsmedel. Det finns massor av alternativ när det gäller vår mat som är vänligare mot natur och miljö och massa innovationer inom industrin som kan göra skillnad. Bland mycket annat så har Regeringen Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på nationella mål och indikatorer för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i Sverige. Livsmedelsföretagen välkomnar detta och ser fram emot att stötta myndigheterna i deras viktiga uppdrag.  ”Arbetet ska utgå från Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation”. Så skriver regeringen om sitt uppdrag till Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Det är positivt att regeringen bygger vidare på Folkhälsomyndighetens och Livsmedelsverkets rapport om ett tidigare regeringsuppdrag, Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Den rapporten utgör ett sakligt underlag till fortsatt diskussion om hälsosam livsmedelskonsumtion.  Vad gäller uppdragets del om miljömässigt hållbar livsmedelskonsumtion måste arbetet ske i nära samarbete med de myndigheter som idag driver arbetet med de relevanta delarna vad gäller Sveriges arbete med Agenda 2030 och de nationella miljömålen. De fem åtagandena i manifestet är: 1. En fossilfri industri Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter. 2. Halvera matsvinnet Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled. 3. Materialåtervinningsbara förpackningar Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar. 4. Goda villkor i leverantörsled Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år. 5. Effektivare vattenanvändning Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020. Livsmedelsföretagen har ett delansvar att underlätta och inspirera till hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsföretagen och deras medlemsföretag arbetar sedan lång tid tillbaka med hållbarhet i alla dess tre dimensioner på en rad olika sätt, till exempel:  Under rubriken Folkhälsa och matglädje samlar Livsmedelsföretagen alla de olika aktiviteter som bedrivs för att främja bättre mat- och levnadsvanor. De driver både enskilda initiativ och branschövergripande projekt. T ex har Livsmedelsföretagen sedan många år tillbaks samlat bransch, myndigheter och forskare i projektet Redusalt för att ta fram metoder för saltsänkning. Just nu är de även mitt uppe i ett arbete med att etablera ett svenskt partnerskap för ökat intag av fullkorn. Livsmedelsföretagen i har sedan två år tillbaka ett hållbarhetsmanifest som identifierar livsmedelsindustrins stora hållbarhetsfrågor med frivilliga åtaganden inom fem områden. Nästan 100 av våra medlemsföretag, som tillsammans utgör lejonparten av den svenska livsmedelsindustrin, har anslutit sig till ett eller flera åtaganden.  Livsmedelsföretagen deltar tillsammans med flera medlemsföretag i den långsiktiga och omfattande satsningen på forskningsprogrammet Mistra Food Futures. Ett program som ger möjligheter och förutsättningar att med hjälp av forskning och genom att föra ut den nya kunskapen i samhället bidra till att vi kan ställa om till ett mer hållbart livsmedelssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Warg rabattkod