Hur har pandemin påverkat människors tro på framtiden? En svår fråga att ge ett entydigt svar på såklart och svaren skiljer sig säkerligen åt beroende på i vilket land och i vilken samhällsklass som frågan ställs. Men en fingervisning kan man definitivt få genom att titta på PwC:s rapport ”Hopes and Fear s 2021” som ger en hel del intressanta fakta. Rapporten är en av de största i sitt slag och man har ställt frågor till 32 500 människor om jobben, arbetsplatsen och framtidstron i pandemins kölvatten.

När den digitala omställningen tog rejäl fart under pandemin, så blev tekniken en allt viktigare del av våra arbetsliv vare sig vi ville det eller inte. Nu visar PwC:s undersökning att en majoritet är positiva till teknikens frammarsch. 64 procent menar nämligen att teknikutvecklingen innebär fler möjligheter än risker. Finns en oro för jobben Pandemin har kraftigt bidragit till människors oro för framtiden. När företagen i allt större utsträckning automatiserar arbetsuppgifterna och många arbetar på distans, kommer anställda i alla sektorer att behöva förvärva nya färdigheter. Det måste planeras för att kunna vara dynamiska i sätten att hantera morgondagens utmaningar. • 60% är oroliga för att automatisering riskerar att slå ut jobben. • 48% tror att de traditionella anställningsformerna försvinner i framtiden. • 56% tror att endast få människor kommer att ha en stabil, långvarig anställning i framtiden. I Indien är siffran hela 81%. • 61% anser att staten och myndigheterna måste skydda arbetstillfällen. Denna kän sla är mer akut bland 18–34-åringar (66%) än människor över 55 (51%). • 39% finner det troligt att deras jobb kommer att vara föråldrat inom fem år. Enligt undersökningen så riskerar vi även att få se allt större klyftor i samhället när det gäller digital kompetens. Närmare hälften av respondenterna som har en eftergymnasial utbildning uppger nämligen att deras arbetsgivare ger dem möjligheter att öka det digitala kunnandet. Bland de medverkande med lägre utbildning är det bara 28 procent som ger samma svar.  I undersökningen har respondenterna även svarat får frågor om synen på framtidens arbetsplats. Här är det bara nio procent av dem som distansarbetar idag som säger att de vill återgå till ett arbete som är helt och hållet kontorsbundet.  Istället lyfter de fram hybridlösningar och där 72 procent säger att de föredrar en framtid där fysisk kontorsnärvaro mixas med och arbete på distans. Samtidigt säger var femte svarande att de inte vill återvända till kontoret över huvud taget. Medarbetare vill förädlas 40% av medarbetarna i studien har förbättrat sina digitala färdigheter under pandemin. • 77% är redo att lära sig nya färdigheter eller helt omskola sig. • 74% ser utbildning som en fråga om personligt ansvar. • 80% är övertygade om att de kan anpassa sig till den nya tekniken på arbetsplatserna. En stor majoritet av människorna i Indien (69%) och i Sydafrika (66%) säger att de är mycket övertygade om detta. Motsvarande siffra i Japan är endast 5%. • 46% av personer med universitetsexamen säger att deras arbetsgivare ger dem möjligheter att förbättra sina digitala färdigheter. Verksamma inom branscher som detaljhandel och transport, som är bland de mest utsatta för störningar i samband med pandemin, är siffrorna endast  25% respektive 20%. • 49% av respondenterna vill starta eget, en trend som är mest framträdande i Saudiarabien (82%), Sydafrika (82%), Indien (79%) och Qatar (79% ). Diskriminering på jobbet: ett påtagligt problem • 50% av medarbetarna upplever att de har utsatts för diskriminering på jobbet, med utebliven karriärutveckling eller utbildning som följd. • 22% uppger åldersdiskriminering – yngre arbetstagare drabbas lika ofta som äldre. • 13% rapporterar att man missar karriärmöjligheter till följd av etnicitet. • 14% av medarbetarna har upplevt diskriminering på grund av kön. Kvinnor är dubbelt så benägna att rapportera könsdiskriminering än män. • 13% rapporterar diskriminering på grund av social klass eller bakgrund. Människor vill arbeta för företag som gör skillnad – men inte till varje pris • 75% av de tillfrågade uppger att de vill arbeta för en organisation som bidrar positivt till samhället. Denna trend är särskilt påtaglig i Kina (87%), Indien (90%) och Sydafrika (90%). • Om de tvingas välja, säger 54% att de skulle välja att maximera inkomsten. 46% säger att de skulle välja ett jobb som gör skillnad framför mer pengar. • 57% i befolkningsgruppen 18–34 år väljer att maximera sina inkomster i första hand.   Distansarbetets definitiva genombrott • Endast 9% av de som kan arbeta på distans vill återgå till den fysiska arbetsplatsen på heltid. • 72% av de svarande som kan arbeta på distans säger att de föredrar en blandning av fysisk närvaro på kontoret och distansarbete. • 19% vill inte återvända till ett kontor alls och föredrar att arbeta helt på distans. • Medarbetare i storstadsområden (66%) är mer benägna att arbeta i roller som tillåter distansarbete än de som bor på landsbygden (44%). • 51% tror att tekniska genombrott kommer att förändra hur människor arbetar de närmaste tre till fem åren. • 44% accepterar att arbetsgivarna övervakar deras prestationer på jobbet, inklusive sensorer och bärbara enheter. 31% motsätter sig övervakning. • 41% av de tillfrågade säger att de inte vill ge sin arbetsgivare tillgång till personuppgifter, inklusive sociala medieprofiler. Endast 35% kan tänka sig ge tillgång till dessa uppgifter till sina arbetsgivare. Andra intressanta resultat från undersökningen: • Plånboken viktigare än att göra skillnad för yngre medarbetare. 57 procent av de medverkande mellan 18–34 år föredrar ett jobb där det finns möjligheter att maximera inkomsten, vilket är fler än de 43 procent som hellre väljer ett arbete där de kan göra skillnad. Bland de som är 55 år eller äldre är synen omvänd.   • Både yngre och äldre råkar ut för diskriminering. 50 procent uppger att de har gått miste om en karriär- eller utbildningsmöjlighet på grund av diskriminering. Här är åldersdiskriminering det vanligaste svaret, vilket 22 procent uppger. Diskriminering på grund av ålder är lika vanligt förekommande bland yngre som äldre respondenter.  • Acceptans för övervakning från arbetsgivare. 44 procent tycker att det är ok att deras arbetsgivare använder teknik för att mäta effekten av deras arbete, till exempel via sensorer och andra teknikenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Warg rabattkod