Vi Netigate beslutade man sig för att undersöka hur medarbetarnas lojalitet gentemot sin arbetsplats utvecklats sedan 2019. För att göra detta har de analyserat data från 274 olika företag som har mätt eNPS – Employee Net Promoter Score med hjälp av vår plattform under 2019, 2020 och 2021. Dessa företag återfinns i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Finland, Österrike och Schweiz. Källa: Netigates Medarbetarrapport Foto: Fauxels

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett populärt mått som används för att undersöka medarbetarnas lojalitet. Måttet bygger på en enda fråga: Storlek ICIW tights “På en skala från 0-10 hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”. Utifrån alla svar beräknas sedan ett eNPS. Data i denna rapport bygger på över 200 000 individuella svar. Employee Net Promoter Score mäts dock på företagsnivå och inte på individnivå. Alltså räknas bara ett eNPS-resultat per år för varje företag. Om företag X mätt eNPS åtta gånger under 2019, 2020 och 2021 beräknas ett genomsnitt av dessa mätningar per år. Data som anges i den uppdaterade rapporten för 2022 består av svar fram till slutet av 2021. Endast företag som fått minst 50 svar per år på sin(a) eNPS-undersökning(ar) har inkluderats i rapporten. Företagen vars data använts i denna rapport återfinns inom följande branscher: bilindustrin, bank, försäkring, kapitalvaror, kommersiella och professionella tjänster, konsumentvaror, konsumenttjänster, mat, dryck och tobak, myndigheter och offentlig sektor, hälsa och sjukvård, hushållstjänster och personprodukter, material, media, medlemsorganisationer och välgörenhet, läkemedel, bioteknik och biovetenskap, fastigheter, detaljhandel, programvaror och tjänster, teknik, telekommunikation, transport, tillverkning och industri. Coronakrisens påverkan Coronakrisen framfart under 2020 ledde till en osäker och instabil arbetsmarknad. Undersökningen visar att medarbetarnas lojalitet gentemot arbetsplatsen ökade under denna tid jämfört med året innan. I början av 2021, visade data att eNPS-värdet legat på en fortsatt stabil nivå. Nu när man har data för hela året kan man dock se att medarbetarnas lojalitet mot arbetsplatsen började minska något under 2021. Detta tyder på att pandemin kan ha påverkat medarbetarnas lojalitet. Denna minskning sammanfaller även med diskussionen kring den stora uppsägningsvågen som tagit plats under slutet av 2021 och följt med in i 2022., där det framkommer att ett stort antal arbetstagare världen över överväger att byta arbetsgivare. Drivkrafterna bakom lojalitet Kvaliteten på ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet kring företagets vision och mål är viktiga drivkrafter för medarbetarlojalitet. Medarbetarna vill också känna att deras tankar och idéer kring hur man kan förbättra organisationen välkomnas och värderas av arbetsgivaren. Den direkta chefen verkar också ha en betydande inverkan på lojaliteten. Chefer som är bra förebilder och som motiverar andra påverkar det slutliga eNPS- resultatet positivt. Medarbetarundersökningar Företag som regelbundet mäter medarbetarlojalitet tenderar att ha ett högre eNPS än företag som inte gör det. Medarbetarundersökningar är av betydelse för kommunikationen med de anställda och ett sätt att öka medarbetarlojaliteten. Medarbetarlojalitet, varför är det viktigt? Lojala medarbetare är en grundförutsättning för att nå framgång i ett företag. De är varumärkesambassadörer som är engagerade och trivs med sitt arbete. De kommer aktivt att främja verksamheten genom att sprida ett positivt budskap vidare. Detta driver tillväxten internt och externt, både när det kommer till anställda och till kunder. Det finns ett samband mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. En lojal medarbetare är engagerad och entusiastisk över sitt arbete och företaget de arbetar på vilket påverkar kollegor och kunder positivt. Företag som regelbundet uppvisar hög kundlojalitet, NPS -Net Promoter Score, uppvisar också ofta höga resultat när det kommer till eNPS – Employee Net Promoter Score. Andra fördelar med engagerade och lojala medarbetare är att de är mer produktiva och kreativa vilket leder till minskade kostnader (Reichheld). Hög lojalitet och engagemang kan också leda till förbättrad ekonomisk utveckling för företag, även i osäkra tider (Aon Hewitt). Success story om medarbetarlojalitet Teknikjätten Apple använder Employee Net Promoter Score (eNPS) för att mäta medarbetarlojalitet och följa engagemang i ca 500 av sina butiker. Apples anställda har hyllats för sin förmåga att skapa genuina kontakter med kunderna. Kunderna upplever interaktionen mer som personlig rekommendation kring tekniken snarare än försäljning. De anställda vill göra Apple-butikerna bättre för kunden och detta engagemang spelar med hög sannolikhet en viktig roll för företagets höga försäljningssiffror. Detta har konkurrenterna uppmärksammat och de omprövar nu sina egna medarbetarupplevelser och sin vision. Mäta anställdas lojalitet med ett Employee Net Promoter Score (eNPS) Måttet eNPS baseras på Net Promoter Score (NPS) och utvecklades av Fred Reichheld, Bain & Co och Satmetrix, för att mäta kundlojalitet. Liksom NPS gör eNPS det möjligt för arbetsgivare att använda ett enkelt mått för att mäta medarbetarnas lojalitet över tid. eNPS bygger på en enda fråga: “På en skala mellan 0 till 10, hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till andra?”. Ett övergripande eNPS beräknas sedan genom att subtrahera andelen kritiker (0-6) från andelen ambassadörer (9-10). Passiva inkluderas inte i beräkningen. Employee Net Promoter Score kan variera från -100 till 100. Analys av drivkrafter: Vad driver medarbetarnas lojalitet? Under 2019 utvecklade och lanserade Netigate en ny modell för medarbetarengagemang bestående av 29 frågor/drivkrafter för medarbetarengagemang. Denna validerade modell kan också ge intressanta insikter om de viktigaste drivkrafterna för eNPS eftersom medarbetarnas engagemang och lojalitet är kända för att vara starkt sammankopplade. Under 2019 och 2020 genomfördes en panelundersökning med över 3000 svenska anställda som besvarade de 29 frågorna samt eNPS-frågan. Analys av resultatet visar att frågor som rör ledarskap, arbetsuppgifter, personlig utveckling och tydlighet kring företagets vision och mål korrelerar med medarbetarnas lojalitet. Diagrammet nedan sammanfattar de sex påståenden som identifierades som de viktigaste potentiella drivkrafterna för medarbetarengagemang. Ökad lojalitet hos medarbetarna Bland de företag som inkluderats i undersökningeb ser man att medarbetarlojaliteten ökade något från 2019 till 2020. I början av 2021, ett år in i pandemin, så låg eNPS i linje med 2020. Däremot kunde vi se att eNPS-värdet minskade aningen i slutet av 2021. Medarbetarlojalitet och The Great Resignation (Den stora uppsägningsvågen) I den ursprungliga versionen av denna rapport baserade man det genomsnittliga eNPS-värde för 2021 på svar som tillhandahölls mellan den 1 januari och den 31 maj 2021. Baserat på dessa uppgifter var det genomsnittliga eNPS-värdet 18, och förblev på en stabil nivå jämfört föregående år. Nu när man har analyserat svaren från hela 2021 ser man att eNPS-värdet sjunkit något, från 17 år 2020 till 13 år 2021. Intressant nog så uppkom denna minskning undertiden som diskussionen om ”The Great Resignation” fick fäste under andra halvåret. Förutsägelser om en uppsägningsvåg började när USA:s arbetsdepartement rapporterade att mer än fyra miljoner människor sa upp sig från sina jobb bara i april 2021. En global undersökning från Microsoft visade även att 41% av arbetstagarna sannolikt kommer att överväga att sluta på sitt jobb inom ett år. I samband med pandemin uppstod den oundvikliga ökningen av distansarbete, och anställda fick uppleva detta tillsammans på en enorm, global skala. Plötsligt började människor över hela världen vinna tillbaka tid och pengar samtidigt som de blev mer självständiga. Detta gjorde det möjligt för dem att frodas både i sitt personliga och professionella liv. Under pandemin blev arbete hemifrån en ljuspunkt i tillvaron för folk som annars befann sig i en dyster situation. Som ett resultat av detta har företags anpassning till distansarbete blivit en viktig del av diskussionen kring den stora uppsägningsvågen. Distansarbetes påverkan Pandemin har fått människor att börja tänka om kring vad de faktiskt vill ha ut av livet. På ett personligt plan ledde regeringens restriktioner och beslut om karantän till långa perioder då många människor inte hade möjlighet att träffa familj och vänner. Detta har lett till att folk nu väljer att fokusera mer på att vårda relationer utanför kontoret. För många har detta också inneburit en omprövning av vad det innebär att ha en bra balans mellan arbete och privatliv. Under 2020 genomförde Netigate en studie om hemarbete under Covid-krisen. De fann att 67% av respondenterna trivdes med att arbeta hemifrån, och 81% uppgav att de fortfarande nådde sina affärsmål när de gjorde det. Vid uppföljning av studien 2021 stod det klart att inställningen till distansarbete fortfarande var positiv, och 70% av de tillfrågade uppgav att de tyckte om att arbeta på distans. På frågan om vilken balans mellan kontorsbaserat och distansarbete som skulle vara ideal, så svarade 73% att de skulle fördra en kombination av båda. Det verkar som att företag har hört denna önskan om hybridarbete, då McKinsey rapporterar att 90% av de stora företagen övergått till en ny hybridmodell för att hantera återgången till kontoret. Nu när allt fler människor börjat återgå till arbetsplatsen igen, väntar många medarbetare spänt på att se hur deras arbetsplats kommer att hantera frågan om distansarbete. För de människor som har trivts med att arbeta hemifrån så kommer det sannolikt vara avgörande att ha en arbetsgivare som erbjuder distansarbete vid val av arbetsplats. Medarbetarlojalitet: Utvecklingen från 2019 till idag • 2019 var genomsnittet för eNPS 9, med en ganska jämn fördelning av ambassadörer, passiva och kritiker bland företagen. • 2020, året då COVID-19 pandemin slog till, steg eNPS något, till 17. Anställda blev mer lojala mot sin arbetsplats. • År 2021 sjönk genomsnittet för eNPS aningen och landade på 13. Detta tyder på att medarbetarna blev mindre lojala mot sin arbetsplats under utvecklingen av pandemin. Som vi har nämnt innan så sammanfaller denna minskning med en global diskussion om en uppsägningsvåg där många övervägde att lämna sina jobb. Medarbetarundersökningar har påverkan på anställdas lojalitet • Anställda i Sverige som deltog i panelundersökningen men som inte deltagit i någon typ av medarbetarundersökning under 2019 och 2020 har lägre eNPS- resultat jämfört med företag som använt Netigates verktyg för minst en medarbetarundersökning under samma period. • De företag som använt Netigates verktyg för att skapa medarbetarundersökningar har ett högre antal ambassadörer än de företag som inte genomfört några medarbetarundersökningar. Ambassadörer är de eNPS-respondenter som har betygsatt sitt företag 9 eller 10. Dessa företag kommer sannolikt att ha högre nivåer av lojalitet och engagemang. • Det som är viktigt när man genomför medarbetarundersökningar är att man analyserar resultatet och använder insikterna för att genomföra förbättringar. Om ett företag inte agerar på feedback kan det skapa frustration bland de anställda, vilket kommer att resultera i lägre lojalitet.