Under helåret 2023 väntas en normal barnfamiljs kostnader för räntor, mat, drivmedel och el uppgå till totalt 256 000 kronor. Det är 37 000 kronormer än ifjol och samman- lagt 79 000 kronormer än under 2021. Under 2024 väntas kostnaderna minska något och landa på 251 000 kronor men ligger fortsatt kvar på höga nivåer historiskt sett. – Den stora bulken av kostnaderna utgörs av livsmedel men det är räntorna som bidrar mest till kostnadsökningarna, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Källa: Länsförsäkringar Foto: Liza Summer

Länsförsäkringar har räknat på en genomsnittlig barnfamiljs kostnader för räntor, mat, drivmedel och el. Beräkningarna visar att hushållen fått påtagligt högre kostnader.

I Sverige kommer en normal barnfamiljs årskostnader (två vuxna, två barn som bor i ett hus och har en bil) att öka till totalt 256 000kronor under 2023. Det är en ökning med 37 000 kro-

nor jämfört 2022. Under de senaste två åren mellan 2021 och 2023 har kostnaderna ökat med totalt 79 000 kronor, vilket är en procentuell uppgång med 44 procent.

Av den totala kostnadsmassan svarar livsmedel för nästan hälften av hushållens kostnader för räntor, mat, bensin och el. Men det som bidrar mest till uppgången under 2023 är boräntorna som ökar med 41 000 kronor för rikshushållet.

I omvänd – positiv – riktning väntas elkostnaderna minska under 2023 jämfört ifjol och landa nära 2021 års nivåer.
– Hushållen får utstå hårda ekonomiska tacklingar från flera håll samtidigt och kostnaderna tar en allt större del av inkom- sterna. Under 2023 lägger hushållen 35 procent av lönen på rän- tor, mat, drivmedel och el. Det är 4 procentenheter mer än under 2022, och jämfört med 2021 har andelen ökar med hela 9 procentenheter, säger Stefan Westerberg.
– Det som särskilt driver kostnadsökningarna under 2023 är räntorna och mycket pekar på att de kommer fortsätta uppåt under senare delen av 2023, säger Stefan Westerberg.

Under 2024 väntas hushållens kostnader minska något, jäm- fört med 2023 års nivåer, men antas fortsatt vara på betydligt högre nivåer än 2022 och 2021. Kostnadsminskningen under 2024 härrör primärt från förväntat lägre bolåneräntor som antas gå ner successivt från andra kvartalet 2024 samtidigt som elkostnaderna väntas ligga kvar på befintliga 2023-nivåer. Den stora delen av kostnaderna utgörs av livsmedel även under 2024.

– Vid horisonten finns det ljus i form av lägre räntor och lägre elpriser. Det är efterlängtat. Därtill kan man räkna med att vi under 2024 får en nominell löneökning som fullt ut kompen- serar för kostnadsökningarna. Det gör att vi under 2024 lägger 33 procent av lönen på räntor, mat, drivmedel och el – alltså lite mindre jämfört med 2023. Men vi kommer inte återgå till de nivåer vi hade för ett par år sedan, säger Stefan Westerberg.

– Många familjer kommer att få det ekonomiskt jobbigt de närmaste åren. Det kan därför vara rimligt för politiken att säkerställa att ekonomiskt utsatta hushåll med knappa eller inga marginaler får mer kvar i plånboken, antingen genom riktade skattesänkningar på förvärvsinkomst eller höjda bidrag, säger Stefan Westerberg.

Regionala skillnader:

I beräkningarna synliggörs påtagliga regionala skillnader. Kostnaderna har ökat – och väntas öka – mest i Stockholms län följt av Hallands län och Skåne län. Det är också i dessa län som hushållens kostnader är högst. För en barnfamilj i Stockholms län beräknas kostnaderna under 2023 uppgå till 323 000 kronor, en ökning med 123 000 kronor på två år motsvarande 62 pro- cent. Under 2024 väntas dessa kostnader minska till 312 000 kronor. Kostnaderna avspeglar hushållens högre bolån samt högre energipriser.

De län där hushållen väntas ha lägst kostnader för räntor, mat, drivmedel och el är Västernorrland, Norrbotten och Gävleborgs län. I Västernorrland har motsvarande familj kost- nader som uppgår till 208 000 kronor under helåret 2023.

– Den ekonomiska geografin skiljer sig markant mellan Sveriges olika landsändar. Det har en stor bäring på samhälls- ekonomin men också på hushållens privata ekonomi och kost- nader. I Stockholm lägger en genomsnittlig barnfamilj 38 pro- cent på räntor, mat, drivmedel och el under 2023 medan mot- svarande andel för familjen i Västernorrland är 30 procent. Rikssnittet ligger på 35 procent, säger Stefan Westerberg.