Minskad sjukfrånvaro, bättre hälsa och livsstil hos medarbetarna och sundare psykosocial arbetsmiljö. Det är resultaten av arbetsmiljöarbetet inom Oxelösunds kommun och Frigoscandia Distribution som bygger på en ny, vetenskapligt testad metodik för att främja hälsa och produktivitet inom medelstora och stora företag och organisationer.
Metodiken har har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet och används inom AFA:s arbetsmiljöprogram.
• Oxelösunds kommun har minskat antalet långtidssjuka med 35 procent samt minskat antalet sjukdagar per anställd med 16 procent.
• Frigoscandia Distribution har sänkt sjukfrånvaron med drygt 20 procent på knappt två år och beräknar spara 4,3 mkr för varje procentenhet som sjukfrånvaron sjunker.
– Systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsosatsningar minskar sjukfrånvaron. Men ingenting ersätter en engagerad och ansvarstagande ledning. De har haft god hjälp av den struktur som Karolinska Institutets forskning har gett, säger Gunnar Söderberg, vice VD AFA.

Preliminär slutrapport
Karolinska Institutet presenterade den preliminära slutrapporten av AHA-projektet (Arbete och Hälsa i process- och verkstadsindustri) där den nya metodiken har utvecklats. Projektet pågick på Södra Cell Värö, Stora Enso Skutskärs Bruk, Volvo Lastvagnar Göteborg samt Sandvik Materials Technology.
AHA-metodiken innebär i korthet en systematisk kartläggning av medarbetarnas hälsa, livsstil och psykosociala arbetsmiljö med hjälp av ett vetenskapligt frågeformulär. Medarbetarna får dels en personlig återkoppling på sina svar, dels sker en återkoppling på gruppnivå. Därefter genomförs förebyggande och rehabiliterande insatser både på individ- och gruppnivå.
Projektet visar att jämfört med den privata sektorn totalt minskade den totala sjukfrånvaron vid tre av de fyra deltagande företagen. Förändringar i livsstil och hälsa syns på alla företagen, främst när det gäller rökning och alkohol.
– Det är anmärkningsvärt och mycket glädjande att mellan 70 och 80 procent av de som ändrade sin livsstil eller arbetssituation bibehöll denna förändring efter projektets slut, säger Irene Jensen, professor i personskadeprevention vid Karolinska Institutet, som har ansvarat för AHA-projektet. Ideal of Sweden rabattkod
Den tydligaste förändringen av den psykosociala arbetsmiljön finns bland de företag som upprättat konkreta handlingsplaner för förändring. Främst handlar det om inflyt-ande över arbetssituation, ledarskap, organisationsklimat och engagemang i företaget.
Kunskaperna från AHA-projektet tillämpas i försäkringsorganisationen AFA:s arbetsmiljöprogram för kommuner och landsting (Sunt liv.nu) och det privata näringslivet (Bättre arbetsmiljö och hälsa). Två exempel på deltagare är Oxelösunds kommun och logistikföretaget Frigoscandia Distribution. De har båda på kort tid minskat sjukfrånvaron och sjukkostnaderna samt ökat produktiviteten med hjälp av det nya arbetssättet.
Oxelösunds kommun har upprättat nya riktlinjer för rehabilitering och aktivt arbete med långtidssjukskrivna, nya samarbetsformer med försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Man har satsat stort på utbildning inom arbetsmiljöfrågor och chefs- och ledarskap. För det framtida arbetet har kommunen upprättat en aktivitetsplan som samordnats med kommunens utbildningsplan, verksamhetsplan och budget. På varje arbetsplats har kommunen också tillsammans med AFA skapat så kallade arbetsplatsdialoger.
Frigoscandia har genomfört en rad åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och hälsan. Bland annat företagshälsovård för alla, regelbundna, strukturerade arbetsplatsträffar och en extern sjukskrivningstjänst.
Förra året kostade sjukfrånvaron företaget totalt 31 miljoner kronor (inkl. nyrekrytering, produktionsbortfall och framtida rehabiliteringsinsatser) För varje procentenhet som sjukfrånvaron sjunker beräknar de spara cirka 4,3 miljoner kronor. Insatserna är naturligtvis kostsamma men så här långt är arbetet självfinansierande.