Life science växer och behoven blir fler. En bransch som Sverige kan ta marknadsandelar av och Uppsala är en viktig del i detta. Innovationer och kunskap frodas i staden men satsningar för fortsatt utveckling krävs.

Life science är en bransch som antagligen kommer växa i samma takt som vår befolkning blir fler äldre med högre livslängd. Förs så är det, att vi lever längre och det finns dessutom mediciner och hjälpmedel som gör att vi kan leva värdiga liv med sjukdomar som förr tog död på oss. Inom life sience döljer sig ett flertal underavdelningar såsom bioteknik, diagnostik, läkemedel och medicinteknik. Det finns massor av bolag inom detta och många omsätter stora pengar eftersom det är en bransch med stor omsättning av varor. Dessutom tycks bolagen vara stabila även i mindre bra tider och det finns de som hävdar att det är säkra kort att satsa på när det gäller aktiemarknaden. Många är såklart så kallade chansaktier men de stabila aktörerna kan säkert bibehålla stor del av omsättningen även vid sämre tider för börsen. Sjuka blir vi ju oavsett hur världsekonomin ser ut. Nåja, nu ska vi inte grotta in oss i aktieanalyser utan nu ska det handla om Uppsala och dess starka bolag inom just Life Science. Från Stockholms Handelskammares håll har det väckt ett önskemål om en vässning av Uppsala krävs för att Life Science-bolagen och branschen ska kunna fortsätta växa eftersom konkurrensen från utlandet är stenhård. Man menar att alla innovationer och tjänster i Uppsala är ytterst viktigt att satsa på då man bidrar till bättre hälsa och dessutom räddar liv och att en stark bransch är bra för Sverige. 
 

Hundratals företag inom en radie av kilometer

I Uppsala finns huvudstadsregionens nordligaste life science-kluster, bestående av ett hundratal företag inom en radie av några kilometer där man hittar såväl forskning och storskalig industriproduktion. Lägg där till att Uppsala besitter ett erkänt framgångsrikt innovationssystem så förstår man att Handelskammaren höjer rösten för att säkra fortsatt utveckling även i framtiden. Det man vill föra fram är att Uppsala behöver få en ökad attraktionskraft för att möta global konkurrens, förbättra Uppsalas kompetensförsörjning samt förbättra bostads- och lokalsituationen i staden. I en rapport som avhandlar ämnet och som Stockholms Handelskammare släppte nyligen säger man så här:
”För Handelskammaren är målet med detta arbete tydligt: Uppsala som en attraktiv och välmående stad, som en del av den växande huvudstadsregionen, och med utblick och kontakter över hela världen.”
När man tittar på siffror om Uppsala blir bilden rätt klar, här finns 100 företag med fler än två anställda som möjliggör totalt närmare 5 000 arbetstillfällen i staden. Då pratar vi alltså om life science-branschen. Lägg där till att dessa bolags sammanlagda omsättning uppgår till runt 28 miljarder kronor så förstår man snabbt vikten av att ge branschen förutsättningar att växa.
De här företagen tycks göra mycket för staden ur andra perspektiv också. I den nämnda rapport som Stockholms Handelskammare tagit fram finns fyra intervjuer med personer inom fyra av de mest tongivande life science-företagen i staden. Tre av de intervjuade får frågan ”Hur engagerar ni er i lokalsamhället?”. Vi saxar in svaren här eftersom de är väldigt intressanta ur nämnda perspektiv:
”Jag sitter personligen med i Teknikcollege Uppsalas lokala styrgrupp och Fresenius Kabi är även engagerade i STUNS, Handelskammaren och Världsklass Uppsala. Vi sponsrar även ett projekt med Almtuna IS som lotsar in nyanlända i samhället, Narkotikafritt Samhälle samt deltar i kommunala samrådsgrupper.” 
Monica Testorf, HR business partner recruitment, talent & development på Fresenius Kabi 
 

Ansvar gentemot lokalsamhället

“Som den största privata arbetsgivaren i staden känner vi ett ansvar gentemot lokalsamhället. Det ansvaret tar vi på flera sätt, exempelvis bedriver vi ett långsiktigt arbete med kompetensförsörjning gentemot skolan och universiteten, i vilket det ingår att vi arrangerar studiebesök, deltar på arbetsmarknadsdagar samt tar emot ett stort antal sommarjobbare och examensarbetare. Vi är också engagerade på miljöområdet och deltar i Uppsala klimatprotokoll. Utöver det är vi aktiva inom Världsklass Uppsala som stöttar arrangemang inom kultur, vetenskap och idrott som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt. Vi ser ett värde i att även våra medarbetare ges möjlighet att engagera sig i lokalsamhället och vi är stolta över vårt engagemang i Röda Korset. Samarbetet innebär att våra medarbetare kan hjälpa till som volontärer under arbetstid och det är något som är värdefullt både för lokalsamhället och för oss som företag. Vi sponsrar även Stadsmissionen.”
Cecilia Sjöstedt, VD på GE Healthcare 
 

Budskapet om antibiotikaresistens

”Q-linea bidrar aktivt till att föra ut budskapet om antibiotikaresistens i samhället genom samarbeten och föreläsningar tillsammans med bland andra Uppsala universitet men även med tidningsartiklar i lokal, national samt internationell press. Vi är också delaktiga i forskningsansökningar där en industriell part kan bidra med kunskap och strategier. Utöver det deltar vi även i möten med politiker för att bidra till ökad kunskap inom området samt i programråd för utbildningsprogram inom Uppsala universitet för att i en tidig fas bidra med kunskapsområden som kommer att bli viktiga för studenter att behärska i ett framtida arbetsliv.”
Jonas Jarvius, vd på Q-linea 
Låter ju onekligen som att företagen bidrar till samhället i stort och överlag känns det som att det är ett bra klimat i Uppsala bland life science-bolagen. En satsning som gynnar blomstrande företag kan ju inte vara fel om den görs på rätt sätt. För den nyfikne finns intervjuerna att läsa, tillsammans med annan intressant läsning, i rapporten som finns att hämta på Stockholms Handelskammares hemsida.
 
Källa: www.chamder.se Rapporten ”En injektion till Life Science”
 

Uppsalas tio största arbetsgivare inom Life Science

Företag/Antal anställda
GH Healthcare Bio-Science AB 1 300
Fresenius Kabi AB 900
Thermo Fisher Scientific 660
Galderma Nordic 450
Recipharm Uppsala AB 204
Svensk Dos AB 200
AMO Uppsala AB 120
Gems Pet Systems AB 120
Biotage Sweden AB 94
Mercodia 80
Summa 4 128
 

Uppsalas tio största Life Science-företag sett till omsättning

 
Företag/ Omsättning
GH Healthcare Bio-Science AB 15 104 376 000
Fresenius Kabi AB 3 848 856 000
Thermo Fisher Scientific 3 434 718 000
Galderma Nordic (tidigare Q-Med Aktiebolag) 1 131 566 000
Orexo AB 643 700 000
Biotage Sweden AB 518 586 000
Recipharm Uppsala AB 450 758 000
Gems Pet Systems AB 444 126 000
Svensk Dos AB 438 567 000
AMO Uppsala AB 408 817 000
Summa: 26 424 060 000
 

Tio förslag för att stärka Uppsalas life  science-industri

Handelskammaren i Uppsala län vill se en life science-industri som växer och utvecklas i och tillsammans med staden. Utifrån vår dialog med företag, illustrerad genom intervjuerna ovan, har vi identifierat tre områden där insatser är särskilt efterfrågade. Inom dessa områden har vi formulerat tio förslag för att stärka förutsättningarna för Uppsalas life science- industri. Våra förslag rör sig om insatser på både kort och lång sikt, och som kräver engagemang från politiker, tjänstemän, organisationer och förstås företagen själva. I Uppsala finns dessutom särskilt goda förutsättningar att utnyttja befintliga samverkansplattformar för att ta fram och samlas kring en gemensam life science-strategi för Uppsala med dessa områden som grund. 
 

Öka Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt

 
1. Ta fram en lokal strategi för att förbättra Uppsalas attraktionskraft hos internationella topptalanger.
 
2. Sätt tydliga tidsgränser för handläggning, med till exempel en maxtid för kommunala tillståndsprocesser.
 
3. Sätt ett mål om fler internationella grundskolor i Uppsala
 
4. Underlätta pendlingen i huvudstadsregionen, särskilt Stockholm–Uppsala.
 

Förbättra kompetensförsörjningen till Uppsala

 
5. Ta tillvara kompetensen som utbildas vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
 
6. Utvärdera yrkesutbildningar och kartlägg behoven av flera utbildningar lokalt.
 
7. Höj nivån på sfi och underlätta möjligheterna att kombinera arbete och studier.
 
8. Inrätta ett nätverk för utländska experter, så kallade expatriates.
 

Förbättra Uppsalas bostadssituation och tillgång på lokaler

 
9. Främja tillkomsten av fler lägenhetshotell med korta kontrakt som kan nyttjas av internationella talanger och studenter.
 
10. Förbättra tillgången på och utvecklingen av kommersiell mark och lokaler.