Hur ser det ut med grova skämt om kön, sexuell läggning och etnicitet på ditt jobb? Det lan vara lite svårt att svara på såklart, eller snarare ge ett procentuellt svar på frågan. Men det ska gå nu enligt Byggcheferna som tagit fram ett Machoindex. Det ska väl på en gång sägas att det inte är vetenskapligt, men kan säkerligen ge en indikation på hur det ser ut på arbetsplatsen. Källa: byggcheferna.se
 
Diskriminerande skämt är det enskilt största problemet. 7 av 10 chefer anser att det skämtas grovt, visade Byggchefernas Machoindex som lanseras i slutet av förra året. Indexet visar att nästan hälften av cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. 
Machoindex 2020 är 46 procent och innebär att nästan hälften av cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på deras arbetsplatser medan drygt hälften inte gör det. Fastighetsbranschen är den delbransch inom samhällsbyggnad som har minst grad av machokultur.
Enligt sju av tio chefer dras grova skämt på arbetsplatsen. Det gör diskriminerade skämt till den typ av machokultur som förekommer allra mest genom att människor skämtar på ett diskriminerande sätt om ”hur kvinnor är”, om sexuell läggning och om etniskt ursprung.
Enligt en referensundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna är machokulturen mer utbredd i samhällsbyggnadssektorn än i andra delar av den svenska arbetsmarknaden. Machoindex i ett tvärsnitt av svenskt arbetsliv är 43 procent. Antingen är den allmänna uppfattningen om byggbranschens grova skämt och machokultur uppförstorad eller så är det en svårbedömd mätning.
Nästan hälften av cheferna i samhällsbyggnad uppfattar att det finns machokultur på jobbet. Diskriminerande skämt är det enskilt största problemet: 7 av 10 chefer anser att det skämtas grovt. Det visar Byggchefernas Machoindex som lanseras idag – ett mätverktyg utvecklat i samarbete med en forskare och tillgängligt för alla.
– Att diskriminerande skämt sticker ut så markant är på ett sätt faktiskt bra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna. Det blir konkret och tydligt vad vi måste agera på först. För hur ska vi få några andra än de som utgör den snäva mansnormen att trivas om vi skämtar grovt om alla de andra?
Ett genomgående mönster är att chefer i samhällsbyggnad som är kvinnor och chefer som är yngre än 40 år ser uttryck för machokultur i högre utsträckning. Exempelvis uppfattar chefer som är yngre än 40 år dubbelt så ofta att det förekommer skämt om hur kvinnor är.
 
Byggcheferna vill få bort machokulturen
Byggcheferna har arbetat länge för att få bort machokulturen eftersom den är roten till många av de utmaningar branschen står inför, som kompetensbrist, korruption och dödsolyckor. I förra årets rapport konstaterades att medvetenheten om jämställdhet ökat dramatiskt i branschen men att machokulturen består. Det som har saknats är kunskap om i vilken grad det finns machokultur och om den ökar eller minskar.
– Nu har vi en slags machometer som är öppen för alla företag, organisationer och branscher att använda, säger Kajsa Hessel. Min förhoppning är att Machoindex 2021 ska visa att den här skadliga kulturen krymper. 
Enligt en referensundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna är machokulturen mer utbredd i samhällsbyggnadssektorn än i andra delar av den svenska arbetsmarknaden. Machoindex i ett tvärsnitt av svenskt arbetsliv är 43 procent. 
– Även om vi inte är så mycket mer macho än arbetslivet i stort är vi mer macho än vi ”har råd med”, säger Kajsa Hessel. För en bransch som vår som behöver attrahera de unga, de skickligaste och öka mångfalden bland de anställda är det inte möjligt att tillhöra de sämsta. 
 
Machoindex – så gjordes den:
• Utvecklat i samarbete med Magnus Johansson, leg psykolog och forskare vid Oslo universitet.
• Bygger på ett nordamerikanskt mätinstrument, Masculinity Contest Culture (MCC, Glick et al. 2018) varifrån åtta frågor har översatts till svenska. 
• Dessa åtta frågor och tre frågor om diskriminerande skämt har ställts i Byggchefsbarometern 2020 och i ett tvärsnitt av svenskt arbetsliv – båda webbaserade undersökningar genomförda av Novus. 
• Byggchefsbarometern hade 2 040 svar, svarsfrekvens 15 %.
• Undersökningen i svenskt arbetsliv hade 543 svar, svarsfrekvens 65 %. 
• Alla data har analyserats av Magnus Johansson. 
• Baserat på de elva frågorna har ett genomsnitt, ett index, beräknats. Indexet omfattar de svar som anger någon grad av överensstämmelse med påståendena i de elva frågorna. 
• Ett högt index anger en hög grad av machokultur. 
 
Föga förvånande
När undersökningen delas upp per de olika del- branscherna av samhällsbyggnad kan vi beräkna machokulturindex för bygg och anläggning, fastighet samt installation. I delbranschen tekniska konsulter är antalet svar för litet för en särredovisning. 
Föga förvånande med tanke på den mindre sneda könsbalansen i fastighetsbranschen är machokulturen enligt cheferna minst utpräglad där. Machoindex för fastighet är i år 42 procent dvs lägre än både bygg och anläggning samt installation som hamnar nära varandra på 47 respektive 45 procent.
• Fastighet 42 procent
• Installation 45 procent
• Bygg och anläggning 47 procent
I samtliga tre delbranscher är diskriminerande skämt tydligt och klart det största problemet. På frågorna om styrka och uthållighet ligger bygg- och anläggningsbranschen relativt bättre till. Fler svarar ”stämmer aldrig” på dessa frågor jämfört med de andra två delbranscherna.
 
Frågeställning
I vilken utsträckning anser du att följande beskrivningar stämmer med hur det är på din arbetsplats?
 
1. 1.1  Om man medger att man inte vet svaret verkar man svag. 
2. 1.2  Om man uttrycker andra känslor än ilska och stolthet betraktas man som svag. 
3. 1.3  Om man ber andra om råd verkar man svag. 
4. 1.4  De personer som är mest respekterade av andra visar inte känslor. 
5. 1.5  Det är viktigt att vara i god fysisk form för att bli respekterad. 
6. 1.6  Personer som är lite kortare måste arbeta hårdare för att få respekt. 
7. 1.7  För att lyckas är det viktigt att inte låta familjelivet stå i vägen för arbetet. 
8. 1.8  Att ta några dagar ledigt ogillas. 
Svarsalternativ: Stämmer inte alls, Stämmer i liten utsträckning, Stämmer ibland, Stämmer i stor utsträckning, Stämmer helt 
 
Enligt din uppfattning, hur ofta händer det på din arbetsplats att … 
1. 2.1  … det förekommer skämt om etniskt ursprung? 
2. 2.2  … det förekommer skämt om sexuell läggning? 
3. 2.3  … det förekommer skämt om ”hur kvinnor är”? 
Svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Ganska ofta, Mycket ofta 
 
Slutsatser enligt rapporten ”Så mycket macho”:
Machoindex 2020 enligt cheferna i samhällsbyggnad visar att branschen ligger sämre till än arbetsmarknaden i stort. Skillnaden mot andra branscher är liten men räcker för att utgöra en stor utmaning för en bransch där snäva maskulinitetsnormer skapar en lång rad oönskade effekter. Machokultur är rotorsaken till en hög grad av korruption, fler dödsolyckor än i andra branscher, en extrem obalans i fördelningen av kvinnor och män samt andra utmaningar kopplade till kompetensförsörjning. 
Kanske kan den även förklara en del av den miljardrullning som uppstår när vi bygger fel eftersom samarbete påverkas negativt i en machokultur.
De allra flesta människor har sunda värderingar och beter sig på̊ ett schyst sätt. De är i klar majoritet men problemet är att de inte alltid gör sin röst hörd när någon beter sig illa. Byggchefernas undersökning bekräftar att det är så här i vår bransch. Det är alltför ofta som ingen säger ifrån när någon på̊ arbetsplatsen beter sig på̊ ett oacceptabelt sätt. Det är ett problem där det samtidigt ligger en tydlig förbättringspotential.