I Undersökningarna av levnadsförhållanden 2020 uppger 89 procent av befolkningen (16-74 år) att de är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete.
– Andelen som är nöjda med jobbet är ungefär lika stor i alla grupper oavsett utbildningsnivå och bakgrund, säger Anne Danielsen Rackner, på SCB.
Samtidigt svarar 5 procent att de är ganska eller mycket missnöjda med sitt arbete.
 
Ovanligare med tidspress
Andelen personer som ofta arbetar under tidspress har sjunkit de senaste åren. Från 61 procent 2008–2009 till 55 procent i fjol.
– Samtidigt upplever fler att de har ett psykiskt ansträngande arbete och att deras arbete är enformigt, säger Anne Danielsen Rackner.
45 procent uppgav förra året att de har ett psykiskt ansträngande arbete, vilket är en ökning från 41 procent 2008–2009. Andelen är större bland kvinnor (51 procent) än bland män (40 procent).
– De största skillnaderna ser vi när vi bryter ned statistiken på utbildningsnivå. Av personer med förgymnasial utbildning svarar 32 procent att deras arbete är psykiskt ansträngande. Bland personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år är motsvarande siffra 55 procent.
Vad gäller enformigt arbete är mönstret det motsatta. Den största andelen finns där bland personer med förgymnasial utbildning (35 procent), och den lägsta bland personer med en eftergymnasial utbildning på minst tre år (12 procent).
Totalt uppger 20 procent att de har ett enformigt arbete, vilket är en ökning från 17 procent från 2008–2009.
– Vi ser även skillnader beroende på personernas bakgrund. Bland personer med utländsk bakgrund upplever 29 procent att de har ett enformigt arbete. Motsvarande andel bland personer med svensk bakgrund är 17 procent, säger Anne Danielsen Rackner.
 
Fler sitter still
Allt fler har ett stillasittande arbete. Andelen har ökat från 28 procent 2008–2009 till 35 procent 2020. Det är minst vanligt bland personer med förgymnasial utbildning (19 procent) och vanligast bland personer med minst treårig eftergymnasial utbildning (51 procent).
– Bland personer med utländsk bakgrund har 28 procent ett stillasittande arbete. Motsvarande andel bland personer med svensk bakgrund är 37 procent. Samtidigt uppger en större andel av personerna med utländsk bakgrund att de är fysiskt utmattade efter arbetet varje vecka: 39 procent. Hos personer med svensk bakgrund är motsvarande siffra 27 procent.