Idag är det närmast självklart att hushåll har bredband, mobil telefoni och tillgång till diverse strömningstjänster. Så har det såklart inte alltid varit vilket säger sig självt eftersom tekniken inte funnits så värst länge. Tittar man i spåkulan kommer det säkerligen se helt annorlunda ut om tio år när det kommer till svenskens användning av telefoni och internet. Hur det kommer se ut är såklart omöjligt att veta men en fingervisning kanske man kan få genom att titta på utvecklingen de senaste åtta åren. Foto: 3

Sedan år 2002 har PTS, Post och Telestyrelsen, genomfört en enkätundersökning, ”Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning”, med syftet att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation, det vill säga fast telefoni, mobil telefoni, tv och internet, utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv. PTS har från och med 2019 ändrat namnet på undersökningen till ”Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 – PTS individundersökning”. 
Eftersom dessa undersökningar tar tid att genomföra och inte blir tillgängliga för allmänheten förens ett tag efteråt så bygger senaste uppgifterna från mätningar från 2019. Vilket då gör att coranaepidemins effekter inte syns och där kan man förvänta sig en ökad användning av den typ av elektronisk kommunikation som undersökningen hade till uppgift att undersöka. Men då har vi något spännande att se fram emot när nästa enkät redovisas om 2021.
I den här texten presenterar vi lite av det som framkom av ”Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning”. Som exempelvis att 98 procent använder sin mobiltelefon för privat bruk. Och att av de som använde mobiltelefon för privat bruk betalade 81 procent för abonnemanget själva, medan 17 procent uppgav att någon annan, till exempel arbetsgivare stod för kostnaden. Dessa resultat står sig sedan tidigare mätningar så där är det sig likt. När det kommer till datamängd har det däremot förändrats under åren. Inte så konstigt med tanke på allt vi gör med våra mobiler och datorer.  Den vanligaste datamängden vid mätningen 2019 var 6–20 GB per månad. Var tredje person hade valt ett sådant alternativ. 19 procent hade en större datamängd än 20 GB per månad. Vid mätningen 2017 var den vanligaste datamängden 2–5 GB per månad. 
Sedan 2017 har antalet som använder internet i hemmet ökat från 86 procent till 97 procent. Det är alltså en klar minoritet som inte är uppkopplade i hemmet. Tittar man bakåt till 2002 var det 77 procent som hade internet i hemmet så utbredningen har gått snabbt. 
Det finns en skillnad mellan könen rent statistiskt då 93 procent av männen använder internet hemma varje dag medans 88 procent av kvinnorna uppger att man gör det.
 
Allt fler svenskar använder internettjänster för telefoni och meddelanden 
2019 använde 63 procent andra meddelandetjänster än sms, till exempel WhatsApp och Messenger, via mobiltelefonen dagligen. Detta var en ökning från 55 procent 2017. Hälften av mobiltelefonanvändarna (51 procent) ringde via internet på sin mobiltelefon i någon utsträckning, 13 procent gjorde det dagligen, vilket också är på samma nivå som 2017. 
Mer än hälften av de som använder internet i hemmet hade använt Skype eller liknande tjänster någon gång på sin dator eller surfplatta för att ringa (54 procent) respektive skicka meddelanden med till exempel med WhatsApp eller Messenger (57 procent). Detta är en ökning jämfört med tidigare år. 
Personer som bor i tätort använder Skype eller liknande tjänster oftare än de som bor utanför tätort. Andelen som svarade att de aldrig använder Skype eller liknande tjänster för att ringa var i tätort 42 procent jämfört med 57 procent utanför tätort. 
 
Allt fler tittade på play-tjänster och allt färre på tablålagd tv 
En ökande andel tittar både på traditionell, tablålagd TV och på så kallade play- tjänster via internet, exempelvis SVT Play, Netflix, HBO eller Viaplay. Undersökningen visade en ökning från 52 procent 2017 till 60 procent 2019. De som endast tittar på traditionell tv minskade från 22 till 12 procent. Under 2019 tittade 22 procent inte alls på traditionell, tablålagd TV, utan endast på så kallade play-tjänster via internet, vilket är på samma nivå som vid tidigare mätning. Bland personer som bor utanför tätort svarade fler att de endast tittade på traditionell tablålagd tv. medan personer som bor i tätort oftare svarade att de endast tittar på play-tjänster via internet. 
Källa: www.pts.se
 
Fakta 
Varför har ditt hushåll valt den anslutning till internet som du/ni huvudsakligen använder idag? Per teknik 
 
Använder tjänster som kräver högre överföringshastighet
Fiber 36 %
Kabel-TV 12 %
ADSL/VDSL 6 %
Mobilt bredband 5 %
 
Vill inte ha en begränsning av datamängdanvändandet
Fiber 39 %
Kabel-TV 20 %
ADSL/VDSL 11 %
Mobilt bredband 13 %
 
Vill kunna använda samma abonnemang utanför hemmet
Fiber 2 %
Kabel-TV 4 %
ADSL/VDSL 2 %
Mobilt bredband 28 %
 
Vill ha en låg kostnad
Fiber 18 %
Kabel-TV 13 %
ADSL/VDSL 12 %
Mobilt bredband 22 %
 
Fick ett paketerbjudande där bredband ingick
Fiber 22 %
Kabel-TV 32 %
ADSL/VDSL 19 %
Mobilt bredband 12 %
 
Kan inte få något annat
Fiber 11 %
Kabel-TV 35 %
ADSL/VDSL 37 %
Mobilt bredband 26 %
 
 
I genomsnitt hur ofta använder du Skype eller liknande 
tjänster via surfplatta eller dator för att…? 
Ringa:
Fler än 20 ggr./dag 1 %
11–20 ggr./dag 0 %
7 – 10 ggr./dag 2 %
7 – 10 ggr./dag 2 %
1 – 6 ggr./dag 9 %
Mer sällan 42 %
Aldrig 44 %
Vet ej 1 %
 
Skicka meddelanden:
Fler än 20 ggr./dag 4 %
11–20 ggr./dag 3 %
7 – 10 ggr./dag 4 %
1 – 6 ggr./dag 16 %
Mer sällan 32 %
Aldrig 37 %
Vet ej 2 %
 
Känner du att du är tillräckligt informerad när du väljer 
operatör? 
Ja, tillräckligt informerad 58 %
Nej 23 %
Vet ej 19 %
 
Finns det delar i operatorernas erbjudanden som kan 
upplevas som otydliga? 
Svar 2019 2017
Nej, inget 40 % 39 %
Avtalen är otydliga 24 % 29 %
Långa bindningstider 24 % 27 %
Priserna är svåra att förstå 20 % 21 %
Det är svårt att hitta information 16 % 22 %
Annat 10 % 8 %
Ej svar 1 % 1 %
 
Hur tittar du på TV?
Jag tittar endast på traditionell tablålagd tv
2109 12 %
2017 22 %
2015 23 %
1013 27 %
 
Jag tittar inte alls på traditionell. Tablålagd tv, utan endast 
s.k. playtjänster (t ex SVT Play, Netflix, HBO och Viaplay
2109 22 %
2017 19 %
2015 11 %
1013 4 %
 
Jag tittar både på traditionell tablålagd tv och s.k. play-
tjänster vi internet
2109 60 %
2017 52 %
2015 56 %
1013 55 %
 
Jag tittar inte på något av dessa alternativ
2109 4 %
2017 6 %
2015 7 %
1013 7 %
 
Har ditt hushåll ett abonnemang för fast telefoni?
År Har fast telefoni Har ej fast telefoni Ej svar
2019 24 % 76 % 0 %
2017 41 % 59 % 0 %
1015 51 % 48 % 1 %
2013 68 % 31 % 1 %
2011 76 % 22 % 2 %
2010 82 % 18 % 0 %
2009 84 % 15 % 1 %
2008 88 % 10 % 2 %
2007 89 % 6 % 5 %
2006 89 % 6 % 5 %
2005 91 % 3 % 6 %
2004 93 % 3 % 4 %
2003 94 % 3 % 3 %
2002 95 % 3 % 2 %