Nästan sex av tio svenskar kan i olika syften tänka sig att operera in artificiell intelligens i sin kropp. Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenska folkets attityder till AI.
Det är tredje året i rad som undersökningen genomförts av Insight Intelligence i samarbete med UC, Stockholms Stad och Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG). Resultaten visar att kunskapen om vad AI innebär fortfarande är relativt låg men att det generellt är fler som är positiva än negativa till det.
Det är också fler som är positiva än negativa till användandet av AI inom vården. Attityderna till AI i vårdsammanhang skiljer sig dock beroende på vilken typ av vårdsituation det rör sig om. Nästan sex av tio är positiva till AI som kan påminna en om att ta sina mediciner (58 %) medan endast var femte är positiv till AI som utför kirurgiska ingrepp (19 %).
Samtidigt svarar alltså en majoritet (58 %) att de på olika sätt kan tänka sig att operera in AI i sin kropp. De syften som flest svarar att de kan tänka sig låta operera in AI för är förbättrad rörelseförmåga följt av förbättrad syn och hörsel.
Generellt kan vi se att attityderna till AI följer en sorts närhetsprincip där man blir mer negativt inställd ju närmre en det kommer personligen och ju mer det riskerar att inkräkta på den personliga integriteten. Därför är resultatet att så många kan tänka sig att operera in AI i kroppen så anmärkningsvärt, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.
 
Andra resultat från undersökningen:
• Karttjänster är den AI-baserade tjänst som flest säger sig ha nytta av i sin vardag.
• Få är oroliga för att AI ska ta över deras jobb (5 %).
• Majoriteten är positiva till att låta polisen använda sig av ansiktsigenkänning.
 
Undersökningen baseras på svar från 1000 svenskar mellan 16 och 74 år som under oktober 2020 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Resultaten av undersökningen finns sammanfattade i rapporten ”Svenska Folket och AI 2020”.