Här presenteras en lista över ord där en del används så gott som hela tiden medan andra mer sällan dyker upp. Den är långt ifrån fullständig men en bra början. Först kommer ett antal namn och ord som man måste känna till redan innan. Har du inte hört talas om dem och inte heller vet vad dess innebörd är så ska du nog undvika aktiemarknaden.

A-aktie
Tillkom bland annat för att de som grundat ett bolag skulle kunna få in nytt kapital till sitt företag utan att förlora för mycket inflytande över bolaget. Det är ofta grundarna eller institutioner som äger dessa aktier. Aktien ger normalt rätt till fler röster än B-aktien, ofta 10 ggr fler. Aktien ger också normalt rätt till en (1) röst.

Baisse
En börstendens som kännetecknas av kraftigt sjunkande kurser under hög omsättning.

B-aktie
Brukar vara röstsvagare än A-aktier. Innehavaren av en B-aktie har vanligtvis 1/10 röst i bolaget. I övrigt är det ingen skillnad.
Börsstopp
När ett bolag för samtal med andra parter om uppköp av bolaget eller någon liknande genomgripande händelse kan företaget begära börsstopp i aktien. Då stoppas handeln i den aktien tillfälligt. Anledningen är att man vill hindra spekulationer i aktien innan informationen nått marknaden.

Börsvärde
Ett bolags totala antal aktier multiplicerat med kursen. Tex. 1.000.000 aktier och en kurs på 100 kronor ger ett börsvärde på 100.000.000 kronor.

C-aktie
Är röstsvagare än A-aktier. Oftast 1/10 dels röst. Vanligast är att bolag har en B-aktie men vissa bolag har en C-aktie istället.

Courtage – Kurtage
Den avgift som man måste betala till fondkommissionären när dessa utfört ett köp- eller säljuppdrag angående valutor, aktier med mera.

Hausse
En börstendens som kännetecknas av när kurserna överlag kraftigt stiger under stor omsättning.

Obligation
Ett värdepapper som ger en fast årlig avkastning (ränta) under en bestämd tidsperiod (löptiden). Vid löptidens slut löses obligationen in mot en bestämd summa pengar (obligationens nominella värde). Man skiljer mellan räntebärande obligationer och ej räntebärande.

Option
En option är ett värdepapper som ger innehavaren en rättighet. T ex rätten att köpa eller sälja en aktie till en viss kurs (lösenpriset) inom en viss tid (löptiden). Kan användas för att öka eller minska risknivån i en portfölj.
Här kommer resten av orden. Vi hoppas att du redan nu hört talas om många av dem. Men du behöver inte skämmas om du inte vet alla ordens innebörd.

A conto
Betalning a conto innebär att den slutliga regleringen av ett skuldförhållande skjuts upp till senare.

ABL
Aktiebolagslagen.

After market
Andrahandsmarknad. Stockholmsbörsen är en andrahandsmarknad för exempelvis aktier.

Agio
Det belopp med vilket marknadspriset på en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet.

Aktieindex
Index som visar den genomsnittliga aktiekursutvecklingen. Kursnivån varje dag anges i relation till nivån en viss startdag.

Aktieindexlån
Obligationslån där avkastningen är kopplad till ett aktieindex.

Aktieindexobligation
En obligation vars avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.

Aktieobligation
Obligation vars avkastning är kopplad till ett aktieindex. Kallas också aktieindexobligation.

Aktieoption
En option som har en aktie som underliggande vara. Finns som köp- och säljoptioner. Den som köper en option har rätt, men ej skyldighet, att köpa/sälja en aktie ett visst datum i framtiden till ett redan bestämt pris.

Aktietermin
Ett köpeavtal med aktier som underliggande vara avsett att full-göras vid en bestämd tidpunkt i

Arbitrage
Handel som utnyttjar skillnader i kurser på olika marknader eller vid olika tidpunkter.

Association / Sammanslutning
Inom associationsrätten behandlas frågor om rättsverkan beträffande olika former av samverkan för ekonomiska och ideella syften.

Avista
Transaktion med likvid och leverans i samband med avslut.

Backoffice
En avdelning för avveckling, registrering och kontroll av affärshändelser tex inom värdepappers- och valutahandel.

Bench mark
Obligation eller annat värdepapper av där handeln är livlig och som fungerar som riktmärke för prissättning av andra obligationer med samma löptid.

Benchmarking
En teknik som går ut på att jämföra det egna företaget med hjälp av nyckeltal eller andra mått med branscher eller konkurr-enter.

Betavärde
Ett mått på hur rörlig en aktie är i förhållande till ett index.

Blue chips
Kallar man de största och mest betydelsefulla bolagen på börsen. Ericsson i Sverige är ett exempel på ett sådant företag.

Broker
Person som på någon annans uppdrag köper och säljer varor eller värdepapper utan att själv ha tillgång till dessa. Mäklare.

Call
En call är en slags elektronisk auktion som samlar köpare och säljare på aktiemarknaden.

Corner
En corner innebär att man som privatperson eller företag har ett aktieinnehav på minst 10 % av aktierna. Har man en corner så kan man förhindra uppköp av bolaget då det krävs minst 90 % för att genomdriva tvångsinlösen.

Cyklisk aktie
En cyklisk aktie är en aktie som svänger kraftigt beroende på konjunkturcykeln. Exempel på cykliska aktier är skogsbolag, rederier och varv.

Defensiva aktier
Aktier som inte är speciellt känsliga för ränteförändringar eller konjunkturläget.

Diskontera
Att räkna in framtida värden i en aktiekurs tex. nyheter, prognoser med mera. Eller när man beräknar nuvärdet av en framtida betalning.

Dow Jones Industrial Average
Stort index i USA som består utav de 30 största industriaktierna i USA. Tungt viktade aktier i indexet är JP Morgan, IBM, Hewlett Packard och Exxon Mobil.

Duration
Den genomsnittliga löptiden för en obligation eller en obligationsfond. Durationen mäter obligationen eller obligationsfondens räntekänslighet och därmed risken i placeringen och anges oftast i antal år.

Emerging markets
Länder med goda förutsättningar för tillväxt, till exempel länder i Asien och Latinamerika.

Financial futures
Financial futures-kontrakt är en överenskommelse att per ett framtida datum köpa eller sälja ett finansiellt instrument, vilket kan vara börsindex, räntebärande värdepapper eller valutaväxlingsavtal.

Fundamental analys
Att med hjälp av vinstprognoser, nyckeltal, framtidsutsikter osv. bedöma hur företagets aktiekurs ska utvecklas i framtiden. Man kan säga att allt som har med bolaget att göra är fundamental analys. Brukar förkortas FA.

IM
Innovationsmarknaden. Administrerar en börs för små bolag. Dessa bolag befinner sig oftast i utvecklingsstadiet och har en produkt som är på väg att kommersialiseras. Heter numer Innovationslistan på Nordic growth market.

IM-listan
Innovationsmarknadens börslista.

Interimsbevis
Kvitto på betalning vid teckning av aktier, obligationer med flera värdepapper som inte är färdiga att utlämnas vid emiss-ionstillfället.

Joint venture
Konsortium eller samriskföretag. Ett företag som bildas för att minska riskerna för de inblandade eller för att snabbare sälja en produkt.

Konvertering

Ideal of Sweden rabattkod

Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier.

Korglån
Ett banklån sammansatt av olika valutor (s k valutakorg) mot en fast ränta, i syfte att sprida låntagarens kursrisk.

Korsvist ägande
Kallas det då olika bolag äger stora aktieposter i varandra.

Köpt strut
Innebär att man köper en köp och en säljoption med samma lösenpris. Man tjänar alltså pengar om en aktie rör sig kraftigt åt endera hållet men förlorar om aktien ligger still. Detta kan vara en strategi inför bolagsrapporter.

Limiterad börsorder
När man lämnar en köp/säljorder till mäklaren kan man ange en limit. Det menas med att man sätter ett pris till vilket man är beredd att köpa eller sälja. Motsatsen är bäst möjligt.

Löptid
1) Giltighetstiden för en option. När denna tid gått ut blir optionen värdelös. 2) Giltighetstiden för en obligation. När obligationens löptid går ut löses obligationen in mot en bestämd summa pengar (obligationens nominella värde). Tiden mellan utställningsdag och förfallodag.

Momentum
En teknisk analysmetod som mäter hur snabbt en aktiekurs rört sig den senaste tiden. Ponera att man vill räkna ut momentum för de senaste 10 dagarna. Detta gör man genom att jämföra kursen idag med kursen för 10 dagar sedan. Om kursen idag är 5% högre än kursen för 10 dagar sedan så är momentum = 5. Om kursen har gått ned 10% de senaste 10 dagarna så är momentum -10. Momentum är med andra ord förändringen i procent under en viss (kort) tidsperiod.

NAV-kurs
Net asset value, används om fonder och är värdet på en fondandel.

Nedflaggning
Man aviserar marknaden att man säljer av en större aktiepost.

Negativ tidsspread
Tidsspread som ger vinst om den underliggande varans pris sjunker.

Netting
En termin kan inte kvittas under löptiden, som en option. Man kan ändå, med netting, uppnå samma resultat genom att sälja en termin som exakt motsvarar den som man tidigare köpt. Detta för att då låsa in förluster och för att säkra vinster.

NGM Equity
Tidigare SBI-listan. Har numera bytt namn till NGM Equity. Alternativ till Stockholmsbörsens listor, kraven för notering liknar O-listans. Handeln var tidigare manuell men sker nu i handelssystemet Tellus. NGM Equity, ägs av bolaget Nordic Growth Market NGM AB.

NGM Venture
Tidigare SBI, innovationslista. Lista för nya småbolag som ofta har utvecklat en produkt de försöker kommersialisera.

O-listan
För notering på O-listan krävs bl a att företaget uppfyller börsmässiga krav vad gäller ledning, styrelse och aktiemarknadsinformation. Vidare skall företaget ha minst 300 ägare som äger vardera en handelspost samt en tillfredsställande spridning av aktiekapitalet och rösterna i bolaget.

Omvänd split
Gör att antalet aktier minskar. Används om bolagets kurs är låg. Ex. omvänd split 1:10 betyder att för varje 10 aktier du har omvandlas dessa till 1 aktie. Kursen ökar sedan med 10. Om en aktie kostade 20 öre före den omvända splitten så är nu priset per aktie 2kr. En split är egentligen ingen åtgärd som spelar någon större roll. Du tjänar inga pengar på att det blir split eller omvänd splitt.

OTC-listan
Var tidigare en börslista för mindre och medelstora företag. Numera sammanslagen med O-listan.

Prisspread
En optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma löptid men med olika lösenpris.

Rekyl
Kursnedgång som följer på en kursuppgång och tvärtom.

Riktad emission
En nyemission som är riktad till en viss grupp, t ex enbart befintliga aktieägare. Men oftast menar man med riktad emiss-ion att den är riktad till en extern placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan/andra.
Betalar för att få rätten att ekonomiskt utnyttja en viss tillgång.

RSI – Relative Strength Index
En av de vanligaste tekniska analysmodellerna. RSI anges på en skala från -100 till 100 och mäter hur många dagar en aktie har gått upp i förhållande till hur många dagar den har gått ned under en begränsad tidsperiod .

Split
Antalet aktier ökas genom att varje gammal aktie delas upp i flera nya. Tex.: För en 1000- kronors aktie får man istället 10 aktier värda 100 kronor styck. Split 4:1 ger dig fyra nya aktier på varje aktie. En split ökar inte bolagets värde utan syftet är göra aktien billigare och därmed lättare att handla i då en dyr aktie i kronor räknat för med sig psykologiskt och ekonomiskt motstånd.

Stamaktie
Aktie som givits ut i samband med bolagets bildande för att anskaffa det ursprungliga aktiekapitalet, eller som senare tillkommit vid emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även utgivit preferensaktier.

Stop loss
I förhand angiven nivå att sälja på om kursen går ner. Om man exempelvis köper för 50 kr och har en stoploss vid 40 kr, så säljer man aktien om kursen sjunker till den nivån. Då har man maximalt förlorat 10 kr/aktie.

Teckningsrätter
Vid en nyemission får du som aktieägare rätt att teckna en ny aktie. Denna rätt kan vara värdefull om teckningspriset är lägre än marknadspriset. Skillnaden dem emellan blir teckningsrätt-ens värde. Värdet förfaller vid teckningsperiodens utgång.

Terminsaffär
Köpavtal avsett att fullgöras vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs när avtalet träffas. I Sverige förekommer sedan länge terminsaffärer i valutor och även i värdepapper.

Valutaappreciering
Höjning av en valutas värde, uttryckt i andra valutor, och därmed sänkning av andra valutors växelkurs, uttryckta i den apprecierade valutan.

Öppen aktiefond
Värdepappersfond vars andelskapital inte är bestämt på förhand utan där nya andelar kan ges ut när sådana efterfrågas, och utelöpande andelar återlösas. Emission och inlösen sker alltid till marknadsvärde, eftersom andelar i en öppen fond i regel inte har något nominellt belopp.

Överteckning
När summan av det tecknade kapitalet vid aktieteckning överstiger den avsedda.
n