Vare sig man bokar och åker tåg genom Europa i tjänsten eller privat så vill man såklart att bokningen ska vara smidig. Just detta har det varit lite si och så med. Men det finns hopp och man tror att mycket kommer att lösas av marknadens egna aktörer – men kanske inte allt. För som det ser ut nu finns det monopolsituationer och dominans från de större järnvägsföretagen som har blivit något av bromsklossar tack vare de strukturella problem som finns. Där kanske det behöv regelverk för att få till en förändring och för att öka smidigheten. Foto: Stefan Nilsson

Den svenska regeringen gav kunskapsmyndigheten för transportpolitiken, Trafikanalys, i uppdrag att analysera marknaden för internationella tågbiljetter och möjligheten att boka och köpa utlandsresa med tåg. Resultatet var blandat. Det blev mycket hopp men även en del orosmoln och man bedömde att marknaden är på gång men att staten bör försätta hålla den under lupp för att försäkra sig om att utvecklingen fortsätter åt rätt håll.
 

I uppdraget som staten gav Trafikanalys ingick att;

1. a)  ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en framåtblickande analys, 
2. b)  beskriva de olika faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter, 
3. c)  belysa regelutvecklingen inom EU på̊ området, 
4. d)  belysa marknadens utveckling inom området, samt 
5. e)  bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg. 
 

Resultat på webben

Resultatet presenterade i en rapport som går att hämta i sin helhet på Trafikanalys hemsida. Men i korta drag kan vi ändå presentera följande ur rapporten:
Marknaden för internationella tågbiljetter håller på att växa fram. Järnvägsföretagen erbjuder fler internationella biljetter och tredjepartsleverantörer kommer med nya erbjudanden, även om det som en följd av den pågående pandemin är ett tillfälligt minskat fokus på internationella resor.
– Möjligheterna för resenärer att boka och köpa biljetter för internationella tågresor är relativt långt komna. Provbokningar som vi har genomfört till 20 stora destinationer i Europa visar att det är fullt möjligt att boka internationella tågbiljetter från Sverige även om förbättringspotentialen är tydlig, säger Pia Bergdahl, projektledare vid Trafikanalys.
 

Förändringar pågår

Trafikanalys bedömer att de förändringar som pågår tyder på att marknaden, när vi lagt coronapandemin bakom oss, kommer att utvecklas på frivillig väg, och att utformningen av marknadslösningar, i så stor utsträckning som möjligt, bör överlåtas till marknadens aktörer.
Tidigare monopol och dominans från stora järnvägsföretag på den europeiska tågmarknaden ger dock strukturella problem och en fortsatt reglering på EU-nivå är nödvändig för att underlätta för en framväxande marknad. För en mer fungerande och användarvänlig marknad för internationella tågbiljetter krävs att järnvägsföretagen öppnar sina försäljningssystem och tecknar avtal med andra järnvägsföretag och återförsäljare.
 

EU-reglering

Trafikanalys konstaterar att det är mycket angeläget att Sverige driver frågan om konkurrensneutralitet på EU-marknaden för att underlätta den framväxande marknaden. Vi föreslår att regeringen fortsatt driver på arbetet i riktning mot att marknaden ska präglas av konkurrensneutrala villkor mellan olika marknadsaktörer.
 

EU:s konkurrensbestämmelser

En garant för att upprätthålla konkurrensneutrala villkor på marknaden är EU:s konkurrensbestämmelser. De kan vara effektiva verktyg mot att dominerande aktörer missbrukar sin ställning och hindrar nyetablering av särskilt tredjepartsförsäljning. Här utgår vi från att Konkurrensverket håller fortsatt uppmärksamhet på frågan.
 

Oberoende information till resenärer

Trafikanalys föreslår att Konsumentverket utökar sin informationstjänst, kompletterat med att regeringen ger myndigheten i uppdrag att genomföra en kampanj riktad till tågresenärer.
 

Förslag om uppdrag till Trafikanalys om ny uppföljning 

Trafikanalys bedömer att marknaden för internationella tågbiljetter är på väg att utvecklas, men att den fortsatt behöver följas upp. Den pågående coronapandemin är en ny osäkerhetsfaktor. Därför föreslås ett nytt uppdrag om förslagsvis två år för en uppföljning av marknadssituationen.
Dessutom har Trafikanalys noterat att skilda momssatser för tågoperatörer respektive återförsäljare/ tredjepartsföretag riskerar att snedvrida konkurrensen på biljettmarknaden, varför det finns ett behov av att närmare analysera frågan.
 

Identifierade problem och potentiella åtgärder

Problem: Förhållandevis litet utbud av gränsöverskridande trafik. 
Åtgärd: Ökad marknadsetablering och konkurrens med utveckling av flera rese- och biljettalternativ.
Vem åtgärdar problemet: Marknaden
 
Problem: Försäljningsavtal mellan järnvägsföretag och återförsäljare innehåller ej konkurrensneutrala villkor.
Åtgärd: Ökad marknadsetablering Konkurrenslagstillämpning
Vem åtgärdar problemet: Marknaden, konkurrensvårdande myndigheter
 
Problem: Bristande enkelhet; krångligt med många etapper och många byten, ofta med korta bytestider.
Åtgärd: Ökad marknadsetablering och konkurrens med utveckling av fler rese-, boknings- och biljettalternativ. Utvecklad oberoende konsumentinformation.
Vem åtgärdar problemet: Marknaden, EU-reglering, Konsumentverket
Problem: Bristande transparens; otydligt vilka villkor som gäller.
Åtgärd: Tydligare information till konsumenter vid bokning och köp. Ex. vilken biljettyp, vilken servicegrad m.fl. villkor. Utvecklad oberoende konsumentinformation.
Vem åtgärdar problemet: EU-reglering (Tågpassagerarförordningen), Konsumentverket
 
Problem: Hög risk på resenären vid byten och störningar.
Åtgärd: Erbjudanden om kom-fram-garantier. Utökade krav om direktbiljetter. Frivilliga försäkringslösningar.
Vem åtgärdar problemet: Marknaden, EU-reglering
 
 

Exempel på höghastighetståg i Europa

Idag är det främst höghastighetståg på långdistanslinjer som har expanderat och som dominerar i den internationella tågtrafiken i Europa. De drivs i ofta samägda företag eller i samarbete mellan nationella järnvägsföretag (joint ventures).
 
• ICE – Deutsche Bahns (DB) höghastighetståg som länkar Köpenhamn via Hamburg vidare till större städer i Tyskland, samt Paris, Bryssel, Amsterdam, Wien och flera städer i Schweiz.
 
• Eurostar – länkar London via kanaltunneln med storstäder i Nederländerna, Belgien och Frankrike. Företaget drivs i samarbete mellan franska statens tågföretag SNCF och belgiska statens tågföretag SNCB.
 
• TGV – SNCF:s nationella trafik med höghastighetståg.
 
• TGV (Lyria) – SNCF:s och schweiziska statens tågföretag SBB:s samägda
 
TGV-trafik mellan Frankrike och Schweiz.
 
• Thalys – SNCF:s, SNCB och DB:s samägda TGV-trafik som länkar Bryssel med Paris, Amsterdam och Köln.
 
• OUIGO – SNCF:s inrikes budgettrafik.
 
• IZY – Thalys budgetförbindelse Bryssel-Paris.
 
• Ave – Renfes spanska trafik, med förgrening till Paris i samarbete med SNCF.
 
• Frecciarossa – Trenitalias trafik mellan större italienska städer.
 

Definitioner enligt Tågpassagerarförordningen EU 1371/2007

Järnvägsföretag: 

Järnvägsföretag enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 2001/14/EG (1), samt andra offentliga eller privata företag vars verksamhet består i att tillhandahålla godstransporter och/eller personbefordran med järnväg, med krav på att företaget ska sörja för dragkraft. Definitionen innefattar även företag som endast tillhandahåller dragkraft.
 

Transportör: 

Det järnvägsföretag med vilket resenären har ingått transportavtalet eller ett antal på varandra följande järnvägsföretag som enligt avtalet har skadeståndsansvar.
 

Ställföreträdande transportör: 

Ett järnvägsföretag som inte har ingått ett transportavtal med resenären, men till vilket det järnvägsföretag som har ingått avtalet har överlåtit en del av, eller hela, järnvägstransporten
.

Biljettutfärdare: 

Varje återförsäljare av järnvägstransporter som ingår transportavtal och säljer biljetter för ett järnvägsföretags eller för egen räkning. 
 

Transportavtal: 

Ett avtal om transport mot ersättning, rabattkod eller kostnadsfritt mellan ett järnvägsföretag eller en biljettutfärdare och resenären om tillhandahållande av en eller flera transporttjänster.
 

Bokning: 

Ett tillstånd på papper eller i elektronisk form som berättigar till transport enligt i förväg bekräftade och personligt utformade transportarrangemang.
 

Direktbiljett: 

En biljett eller biljetter som representerar ett transportavtal som har ingåtts för att genomföra på varandra följande järnvägstjänster som tillhandahålls av ett eller flera järnvägsföretag.
 

Datoriserat informations- och bokningssystem för järnvägstrafik (CIRSRT): 

Ett datoriserat system med information om järnvägsförbindelser som erbjuds av järnvägsföretag. Detta system ska omfatta följande information om persontrafiken.
a) Scheman och tidtabeller för persontrafiken.
b) Platstillgången på persontåg.
c) Biljettpriser och särskilda villkor.
d) Hur tågen kan utnyttjas av personer med nedsatt rörlighet.
e) Olika möjligheter att göra bokningar eller utfärda biljetter eller direktbiljetter, i den utsträckning vissa av eller samtliga dessa möjligheter är tillgängliga för användarna.