Lernia presenterar en ny trendrapport som baseras på en undersökning om tillverkningsbranschens framtid. Resultaten redovisas tillsammans med ett antal insikter kring vad som kommer att krävas för att maximera potentialen i Industrin 4.0.

Bland annat kan vi i rapporten läsa att den kompetenskår vi nu möter inom tillverkningsbranschen har en tendens till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, en önskan om flexibilitet och en vilja att vara sin egen chef.
– Vi ser att allt fler eftersträvar en känsla av frihet och personlig utveckling på arbetsmarknaden och detta ställer nya krav på ledarskapet. Vi möter redan nu en kompetenskår som kan tänka sig att byta jobb oftare, vill ha mer flexibilitet och vill styra över sin egen tid genom att vara sin egen chef. Detta kräver oerhört mycket av både dagens och framtidens chefer och frågan är hur många som är rustade och har det ledarskapet som krävs?”, säger Helena Skåntorp, VD och koncernchef på Lernia AB.
I en ny rapport presenterar Lernia en undersökning som genomförts bland den kompetenskår som idag tillhör, eller i framtiden förväntas tillhöra, tillverkningsbranschen. Resultaten har sammanfattats under fem trender: Från knegare till artist, Kompetenskriget, Industri på beställning, Kompetensutveckling och Den nya gig-ekonomin.

Från knegare till artist – en rörligare arbetsmarknad

Det finns en tendens till ökad rörlighet på arbetsmarknaden inom tillverkningsbranschen. Av de svarande uppger 60 procent att de bytt arbetsgivare oftare än vart sjätte år och 38 procent uppger att man borde byta arbetsplats oftare än vart tredje år för en bra karriär. Bland de ingenjörer som deltagit i undersökningen har 65 procent sökt nytt jobb eller blivit kontaktade av en rekryterare under de senaste tre månaderna.
– Vad som kan komma som en ögonöppnare för vissa är hur intensiv konkurrensen är. Nästan två tredjedelar av ingenjörerna vi pratat med har blivit kontaktade av en rekryterare eller sökt jobb bara under de senaste tre månaderna.”, säger Jesper Kennholt, trend- och digitaliseringsexpert i Lerniakoncernen.

Kompetenskriget – vikten av att vara en god arbetsgivare

Med en lättrörlig arbetsmarknad är det viktigt att vara en god arbetsgivare. De svarande i undersökningen anser att ”mjukare” faktorer som psykisk arbetsmiljö och inflytande över sin egen arbetssituation är viktigast i valet av arbetsgivare (73 respektive 67 procent) och det kommer före ”hårdare” faktorer som exempelvis lön (63 procent). Så många som 71 procent skulle också ganska eller mycket sannolikt söka information om vad redan anställda tycker om en potentiell arbetsgivare.
– Med det allmänt sjunkande förtroendet för traditionella auktoriteter kommer de chefer som lyckas öka företagets anseende genom att göra ambassadörer av sina redan anställda att vinna en stor fördel i kriget om kompetensen.”, säger Jesper Kennholt.
Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Vi utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Vi bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.
Industri på beställning – att våga omfamna förändring
Inom tillverkningsbranschen sker stora förändringar med uppkopplade maskiner, snabbare produktionsprocesser och förändrade kompetenskrav. Trots detta uppger de svarande att den egenskap de saknar mest hos både sina kollegor och sin närmsta chef är viljan att tänka nytt (31 respektive 24 procent). Det finns också en upplevelse av att det inte alls eller i liten utsträckning är tillåtet att avsätta tid för innovation under arbetstid (31 procent).
– Det är oroväckande att den mest saknade egenskapen bland både chefer och kollegor är viljan att tänka nytt – en egenskap som är affärskritisk för alla företag som vill behålla, för att inte tala om att stärka, sin konkurrenskraft.”, säger Jesper Kennholt.

Kompentensutveckling – nya krav på dagens arbetsgivare

Kontinuerligt lärande och kompetensomställning kommer att vara viktiga framgångsfaktorer för industriföretag. Dock upplever enbart 66 procent av de arbetande inom industrin att de har nytta av sin utbildning i sitt dagliga arbete och 24 procent anser att de i låg eller ingen utsträckning kan skaffa den kompetens som behövs för att öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. Bland industrianställda anser 45 procent att medarbetarnas kompetensutveckling är arbetsgivarens ansvar.
– Det kan visa sig vara en utmaning när en ansenlig andel uppfattar det som svårt att utveckla sin kompetens idag och många anser att kompetensutveckling är arbetsgivarens snarare än den anställdes eget ansvar.”, säger Jesper Kennholt.

Gig-ekonomin – att våga utmana det traditionella

Vi kommer i framtiden behöva ha fler jobb och utbildningar och företag behöver därför se annorlunda på arbetsmarknaden jämfört med idag. I undersökningen svarar 50 procent att de skulle välja något annat än en traditionell tillsvidareanställning om de fick välja och 20 procent skulle vilja vara egenföretagare. Blan de anställda inom industrin skulle 77 procent vilja vara sin egen chef.
– Det är i förhållningssättet till karriären som vi märker det största skiftet bland människorna vi möter. Företag bör överväga om de har möjlighet att erbjuda andra anställningsformer än den traditionella tillsvidareanställningen när fler vill ha något annat.”, säger Jesper Kennholt.

Om undersökningen

Omvärlds- och insiktsföretaget United Minds har, på uppdrag av Lernia, genomfört en undersökning med 1 008 personer genom att samla in webbenkäter till digitala paneler via Cint. Frågorna har ställts till den kompetenskår som idag tillhör, eller i framtiden förväntas tillhöra, tillverkningsbranschen. Det är män och kvinnor i åldern 18-50 år med yrkestiteln civilingenjör, högskoleingenjör eller gymnasieingenjör (examen eller utbildning) eller anställda inom tillverkningsbranschen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideal of Sweden rabattkod